LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Marcin Janiak - Wójt Gminy

tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 21

Do zadań Wójta należy w szczególności :

 1.  reprezentowanie Urzędu na zewnątrz ,
 2.  podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Gminy,
 3.  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4.  wykonywanie uchwał Rady,
 5.  składanie sprawozdań z pracy Urzędu na sesjach Rady,
 6.  reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed  Trybunałem Konstytucyjnym jak i organami administracji rządowej ,
 7.  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie i organizowanie pracy Urzędu,
 9. wydawanie zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Urzędu ,
 10. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 11. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 12. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
 13. współdziałanie z organizacjami rządowej administracji ogólnej i specjalnej,
 14. współdziałanie z organizacjami samorządowymi
  i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy,
 15. organizowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie i zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 16. udzielanie informacji środkom masowego przekazu w sprawach Gminy dotyczących powierzonego zakresu działania,
 17. wykonywanie innych czynności zastrzeżonych dla Wójta ustawami, uchwałami Rady oraz wynikających z postanowień Statutu Gminy.