LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Hanna Karasińska - Stanowisko d/s księgowości podatkowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 27

Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy:

1) Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie uchwalonych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów:
a) sporządzanie kwitariuszy przychodowych na każdą ratę oddzielnie;
b) odtwarzanie kwitariuszy w przypadku ich zaginięcia lub zniszczenia;
c) wystawianie pokwitowań komputerowych lub pokwitowań w kwitariuszu przychodowym K-103 za opłaty przyjmowane w kasie jednostki;
d)  wyodrębnianie dodatków za zwłokę (odsetek) i kosztów egzekucyjnych z dokonywanych wpłat po terminie płatności;
e) zawiadamianie płatników o sposobie zarachowania wpłat z tytułu podatków i opłat w inny sposób niż to wynika z dowodu wpłaty;
f) sporządzanie projektów decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty lub zarachowania  na inny rodzaj należności.
2) Prowadzenie egzekucji należnych podatków i opłat:
a) analizowanie  stanu zaległości;
b) wystawianie upomnień;
c) przygotowywanie tytułów wykonawczych;
d) prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych;
e) zawiadamianie Urzędów Skarbowych o zmianie stanu zaległości z tytułu wykonawczego;
f) sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej;
3) Przygotowywanie projektów zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych.
4) Organizowanie i nadzór inkasa należności podatkowych pobieranych przez inkasentów i sołtysów:
a) wnioskowanie w sprawach ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
i sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy – przygotowanie projektów uchwał;
b) przygotowanie projektów umów z sołtysami i inkasentami;
c) rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów i inkasentów;
d) naliczanie sołtysom i inkasentom prowizji za pobór należnych podatków
i opłat:
- prowadzenie zapisu dla obliczenia należnego sołtysom i inkasentom wynagrodzenia oraz  obliczanie tego wynagrodzenia.
5) Organizowanie i nadzór inkasa opłaty targowej pobieranej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie:
a) wnioskowanie w sprawach ustalenia wynagrodzenia dla SZGKiM w Pęczniewie z tytułu poboru opłaty targowej – przygotowanie projektów uchwał;
e) rozliczanie i kontrola rachunkowa;
f) naliczanie prowizji za pobór opłaty targowej:
- prowadzenie zapisu dla obliczenia należnego SZGKiM w Pęczniewie wynagrodzenia oraz  obliczanie tego wynagrodzenia.
6) Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie:
a) prowadzenia urządzeń księgowo – ewidencyjnych w systemie komputerowym   w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka i prowadzonych ręcznie:
- współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości budżetowej;
- współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat;   
b) przygotowanie materiałów i sporządzanie sprawozdań o dochodach z tytułu podatków i opłat.
7) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.