LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Magdalena Dudzińska - Stanowisko d/s promocji, kultury, sportu i turystyki
tel. 0 43 678-15-19;0 43 678-15-12 wew. 32

Do zadań stanowiska ds. prmocji, kultury, sportu i turystyki należy:


1) Promowanie gminy na terenie własnym, jak i poza nim, a w szczególności:
a) aktywne promowanie walorów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz usług świadczonych przez poszczególne podmioty;
b) nawiązywanie szerokich kontaktów z inwestorami, w celu pozyskania ich poparcia i zainteresowania możliwościami inwestowania na terenie gminy, uaktualnianie ofert inwestycyjnych;
c) organizowanie wystaw, festynów i innych imprez, celem promowania i prezentacji gminy;
d) prowadzenie punktu informacji turystycznej.
2) Realizacja zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy oraz bieżąca jej aktualizacja.
3) Organizowanie imprez o charakterze masowym, dla szerokiego spektrum odbiorców.
4) Opracowywanie propozycji w zakresie rocznego planu imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjno – sportowych.
5)Prowadzenie współpracy ze stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi w celu zapewnienia jak największego wyboru imprez.
6)Prowadzenie spraw związanych z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8) Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej.
9) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury.
10) Prowadzenie rejestru instytucji kultury funkcjonujących na terenie Gminy oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury.
11) Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
12) Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu, w tym planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem boisk sportowych.
13) Wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia w nagłych wypadkach zabytków i niezwłoczne powiadomienie o tym konserwatora zabytków.
14) Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury.
15) Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, przedmiotów zasługujących na wpis do rejestru zabytków.
16) Współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego, zgodniez zasadami opieki nad zabytkami.
17) Wykonywanie czynności związanych z wydawnictwem „Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew”.
18) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych.
19) Opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania,  w tym z Unii Europejskiej.
20) Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa:
a) gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w tym również ochrony roślin i weterynarii oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
b) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa;
c) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych;
d) współpraca z Izbami Rolniczymi;
e) propagowanie informacji w zakresie upraw, hodowli, ochrony roślin oraz przetwórstwa rolno-spożywczego wśród rolników;
f) prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń na uprawę maku;
g) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanychz gospodarowaniem obwodów łowieckich, głównie w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny łownej;
h) przekazywanie informacji o chorobach zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie;
i) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne;
j) prowadzenie spraw związanych z opieką nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
k) przygotowanie zezwoleń na usuwanie drzew, ustalanie opłat z tego tytułu, naliczaniei egzekwowanie kar za usuwanie drzew bez zezwolenia;
l) realizacja zadań wynikających z organizowania i przeprowadzania spisów rolnych;
m) prowadzenie spraw z wystąpieniem na terenie gminy klęski żywiołowej powodującej zniszczenia w uprawach.
21) Wykonywanie innych zadań zleconych przez  Wójta.