Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Stanowisko ds. samorządowych i obsługi rady - Klaudia Bażant

Klaudia Bażant - Stanowisko d/s samorządowych i obsługi Rady Gminy
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 w. 35

Do zadań stanowiska ds. samorządowych i obsługi Rady Gminy należy :

1) Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Gminy, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz jednostek pomocniczych gminy i innych  organów stosownie do obowiązujących przepisów a także zadań  związanych z referendum.
2) Opracowanie projektu Statutu Gminy i jego nowelizacji.
3) Obsługa biurowa i organizacyjna Rady, Komisji oraz Przewodniczącego Rady:
a) organizacyjne przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji;
b) czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji.
4) Sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i Komisji.
5) Prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i opinii  Komisji , interpelacji radnych oraz postulatów  i wniosków wyborców – czuwanie nad ich terminowym  załatwieniem.
6) Obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady.
7) Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy.
8) Stwarzanie radnym warunków do prawidłowego wykonywania mandatu radnego.
9) Pośredniczenie w przepływie informacji  między Radą i Komisjami.
10) Opracowanie projektów planów pracy Rady  i  Komisji.
11) Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady odpowiednim stanowiskom pracy.
12) Terminowe przekazywanie organom nadzoru uchwał podjętych przez Radę.
13) Przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłaszanie na tablicy ogłoszeń  Urzędu i w miejscach publicznych  gminy uchwał Rady.
14) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.
15)  Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16) Prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego.
17) Skreślony.
18) Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.