LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Urszula Fułat - Stanowisko d/s samorządowych i obsługi Rady Gminy
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 w. 35

Do zadań stanowiska ds. samorządowych i obsługi Rady Gminy należy :

1) Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Rady Gminy, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz jednostek pomocniczych gminy i innych  organów stosownie do obowiązujących przepisów a także zadań  związanych z referendum.
2) Opracowanie projektu Statutu Gminy i jego nowelizacji.
3) Obsługa biurowa i organizacyjna Rady, Komisji oraz Przewodniczącego Rady:
a) organizacyjne przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji;
b) czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji.
4) Sporządzanie protokołów posiedzeń Rady i Komisji.
5) Prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i opinii  Komisji , interpelacji radnych oraz postulatów  i wniosków wyborców – czuwanie nad ich terminowym  załatwieniem.
6) Obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady.
7) Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Gminy.
8) Stwarzanie radnym warunków do prawidłowego wykonywania mandatu radnego.
9) Pośredniczenie w przepływie informacji  między Radą i Komisjami.
10) Opracowanie projektów planów pracy Rady  i  Komisji.
11) Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady odpowiednim stanowiskom pracy.
12) Terminowe przekazywanie organom nadzoru uchwał podjętych przez Radę.
13) Przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłaszanie na tablicy ogłoszeń  Urzędu i w miejscach publicznych  gminy uchwał Rady.
14) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.
15)  Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16) Prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego.
17) Skreślony.
18) Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta.