LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Mariola Graczyk - Stanowisko d/s organizacyjnych , ogólnych i kadrowych
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12

Do zadań stanowiska ds. organizacyjnych , ogólnych i kadrowych należy:


1) Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2) Przestrzeganie terminowości wypłat nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.
3) Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników UG.
4) Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, okolicznościowych i innych zwolnień od pracy.
5) Przygotowywanie na wniosek zainteresowanych niezbędnych projektów zaświadczeń  i dokumentów  z akt osobowych byłych pracowników Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pęcznienie oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rudnikach.
6) Prowadzenie ewidencji i kompletowania aktów prawnych przekazywanych na poszczególne stanowiska pracy oraz zbioru Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego, jak również zarządzeń Wójta Gminy.
7) Nadzorowanie małej poligrafii Urzędu.
8) Obsługa kancelaryjna Urzędu w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji.
9) Obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów  przez Wójta i Sekretarza.
10) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających  do Urzędu oraz nadzór nad ich  terminowym załatwianiem.
11) Prowadzenie ewidencji aktów prawnych władz centralnych i zarządzeń  Wójta.
12) Kompletowanie protokołów z kontroli  zewnętrznej oraz kontrola stanu realizacji zleceń  pokontrolnych.
13) Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta.
14) Prowadzenie rejestru pieczęci oraz stempli urzędowych i służbowych.
15) Prowadzenie listy obecności i książki wyjść pracowników w godzinach  pracy oraz rejestru delegacji służbowych.
16) Opracowanie instrukcji, regulaminów, zakresów czynności dotyczących pracowników Urzędu Gminy.
17) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających  z badania przyczyn i okoliczności  tych wypadków.
18) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów  dotyczących wypadków przy pracy.
19) Organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP.
20) Nadzorowanie utrzymania w należytym stanie  i sprawności maszyn , urządzeń i sprzętu biurowego.
21) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, wyposażeniem i zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy w szczególności:
a) zaopatrzenie Urzędu w prasę i druki powszechnego użytku;
b) zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu ( zakup) i przechowanie oraz wydawanie pracownikom materiałów biurowych, środków ochrony zdrowia, utrzymania czystości , bezpieczeństwa i higieny pracy.
c)zaopatrzenie w opał oraz zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do wykonywania drobnych napraw sprzętu i urządzeń w budynku UG, jak również paliwa i oleju do kosiarki;
d)zapewnienie wykonania niezbędnych tablic informacyjnych i flag państwowych;
e)zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;
f)ubezpieczenie majątku Gminy Pęczniew;
g)właściwe zabezpieczenie pomieszczeń gospodarczych Urzędu.
22) Obsługa urządzeń poligraficznych  w Urzędzie  i prowadzenie  w tym celu  dokumentacji.
23) Wdrażanie  i nadzorowanie  stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego wykazu akt.
24) Planowanie i ewidencja  urlopów pracowniczych.
25) Prowadzenie spraw osobowych  pracowników  Urzędu i kierowników  jednostek organizacyjnych.
26) Kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie.
27) Współdziałanie ze Skarbnikiem  w zakresie gospodarowania  funduszem płac.
28) Organizowanie okresowych badań  lekarskich pracowników, prowadzenie wymaganej w tym zakresie  dokumentacji.
29) Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem  pracowników Urzędu.
30) Prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk  zawodowych, stażu absolwenckiego, robót interwencyjnych i publicznych.
31) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
32) Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji działalności gospodarczą w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
33) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
34) Zaopatrzenie materiałowo - technicznym dla Radnych.
35) Załatwianie spraw związanych z czasem pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
36) Przygotowywanie i prowadzeniem dokumentacji związanej z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
37) Określanie zgodności usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów z zasadami określonymi w uchwale Rady.
38) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.