Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Stanowisko ds. organizacyjnych , ogólnych i kadrowych - Mariola Graczyk

Mariola Graczyk - Stanowisko d/s organizacyjnych , ogólnych i kadrowych
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12

Do zadań stanowiska ds. organizacyjnych , ogólnych i kadrowych należy:


1) Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2) Przestrzeganie terminowości wypłat nagród jubileuszowych i dodatków stażowych.
3) Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników UG.
4) Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, okolicznościowych i innych zwolnień od pracy.
5) Przygotowywanie na wniosek zainteresowanych niezbędnych projektów zaświadczeń  i dokumentów  z akt osobowych byłych pracowników Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pęcznienie oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rudnikach.
6) Prowadzenie ewidencji i kompletowania aktów prawnych przekazywanych na poszczególne stanowiska pracy oraz zbioru Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego, jak również zarządzeń Wójta Gminy.
7) Nadzorowanie małej poligrafii Urzędu.
8) Obsługa kancelaryjna Urzędu w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji.
9) Obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów  przez Wójta i Sekretarza.
10) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających  do Urzędu oraz nadzór nad ich  terminowym załatwianiem.
11) Prowadzenie ewidencji aktów prawnych władz centralnych i zarządzeń  Wójta.
12) Kompletowanie protokołów z kontroli  zewnętrznej oraz kontrola stanu realizacji zleceń  pokontrolnych.
13) Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta.
14) Prowadzenie rejestru pieczęci oraz stempli urzędowych i służbowych.
15) Prowadzenie listy obecności i książki wyjść pracowników w godzinach  pracy oraz rejestru delegacji służbowych.
16) Opracowanie instrukcji, regulaminów, zakresów czynności dotyczących pracowników Urzędu Gminy.
17) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających  z badania przyczyn i okoliczności  tych wypadków.
18) Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów  dotyczących wypadków przy pracy.
19) Organizowanie szkoleń w dziedzinie BHP.
20) Nadzorowanie utrzymania w należytym stanie  i sprawności maszyn , urządzeń i sprzętu biurowego.
21) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, wyposażeniem i zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy w szczególności:
a) zaopatrzenie Urzędu w prasę i druki powszechnego użytku;
b) zaopatrzenie materiałowo-techniczne Urzędu ( zakup) i przechowanie oraz wydawanie pracownikom materiałów biurowych, środków ochrony zdrowia, utrzymania czystości , bezpieczeństwa i higieny pracy.
c)zaopatrzenie w opał oraz zakup niezbędnych narzędzi i materiałów do wykonywania drobnych napraw sprzętu i urządzeń w budynku UG, jak również paliwa i oleju do kosiarki;
d)zapewnienie wykonania niezbędnych tablic informacyjnych i flag państwowych;
e)zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej;
f)ubezpieczenie majątku Gminy Pęczniew;
g)właściwe zabezpieczenie pomieszczeń gospodarczych Urzędu.
22) Obsługa urządzeń poligraficznych  w Urzędzie  i prowadzenie  w tym celu  dokumentacji.
23) Wdrażanie  i nadzorowanie  stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego wykazu akt.
24) Planowanie i ewidencja  urlopów pracowniczych.
25) Prowadzenie spraw osobowych  pracowników  Urzędu i kierowników  jednostek organizacyjnych.
26) Kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie.
27) Współdziałanie ze Skarbnikiem  w zakresie gospodarowania  funduszem płac.
28) Organizowanie okresowych badań  lekarskich pracowników, prowadzenie wymaganej w tym zakresie  dokumentacji.
29) Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem  pracowników Urzędu.
30) Prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk  zawodowych, stażu absolwenckiego, robót interwencyjnych i publicznych.
31) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
32) Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem centralnej ewidencji działalności gospodarczą w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
33) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
34) Zaopatrzenie materiałowo - technicznym dla Radnych.
35) Załatwianie spraw związanych z czasem pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
36) Przygotowywanie i prowadzeniem dokumentacji związanej z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
37) Określanie zgodności usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów z zasadami określonymi w uchwale Rady.
38) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.