LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Karolina Borkowska - Stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami

tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 31

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami należy:


1) W zakresie gospodarki wodnej:
a) udzielanie zezwolenia zakładom na składowanie na gruntach przybrzeżnych za odszkodowaniem materiałów budowlanych i sprzętu oraz dostępu do urządzeń wodnych i pomiarowych oraz znaków żeglugowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania, ustawiania, utrzymania i eksploatacji tych urządzeń i znaków;
b) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego, przynależności do spółki wodnej oraz wysokość składek i innych świadczeń członków spółki;
c) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom oraz nakładanie obowiązku zapłaty odszkodowania;
d) przygotowywanie pozwoleń wodno-prawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody;
e) nakazywanie właścicielowi gruntu sprzątnięcie plonu w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;
f) ograniczanie w przypadku niedoboru wody na określonym obszarze  pokierowania do innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności, a także wprowadzenia opłaty za przekroczenie ustalonej dla zakładu ilości wody w okresie ograniczeń ich poboru;
g) zatwierdzanie statutu spółek wodnych utworzonych do wykonywania działalności niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego;
h) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
2) W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
a) rozpatrywanie skarg, wniosków i wydawanie opinii dotyczących oddziaływania na środowisko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i innej powodującej między innymi:
- odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i gleby;
- składowania odpadów;
- zanieczyszczenia atmosfery;
- niszczenia zieleni i terenów zadrzewionych;
b) podejmowanie działań administracyjnych i organizacyjno-technicznych celem likwidacji zagrożeń dla środowiska, a w szczególności nielegalnych dzikich wysypisk śmieci i odpadów, odprowadzania ścieków;
c) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
d)  opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska na terenie gminy;
e) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i korzystaniu ze środowiska;
f) całkowita realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2012 r. poz. 391, 951 z późn. zm.) oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązku;
g) opracowanie dokumentów, uchwał i aktów prawa miejscowego wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
h) tworzenie bazy danych nieruchomości położonych na terenie gminy, służącej do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
i) weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
j) przygotowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzonych przez Gminę;
k) przygotowanie i przedkładanie odpowiednim organom, przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami;
l) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
m) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
n)  dbałość o zapewnienie warunków niezbędnych  do ochrony środowiska przed hałasem i odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy;
o)  prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych w celu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie;
p)  dążenie do zapewnienia mieszkańcom gminy łatwego dostępu do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
q)  sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska;
r) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie realizacji ustawy prawo zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji do przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
s) prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat oraz windykacja należności:
- przyjmowanie (nadawanie) wpłat do kasy oraz księgowanie wpłat i uzgadnianie obrotów i sald;
- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych z tytułu zaległości opłat;
t) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z organami administracji rządowej, samorządowej i jednostkami organizacyjnymi gminy;
u) popularyzacja ochrony przyrody i nadzór nad zabytkami przyrody;
w) przygotowywanie opinii w sprawie uznawania lasów za ochronne;
y) przygotowywanie opinii do wniosków o przyznanie dotacji na zalesianie gruntów;
z) realizacja zadań gminnych wynikających z przepisów prawa górniczego i geologicznego.
3) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.