LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Paulina Śmigielska- Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 27

Do zadań stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat należy:

1) Wnioskowanie w sprawach ustalania wysokości podatków i opłat:
a) przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
- określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości;
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew;
- obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego;
- ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, termin jego płatności i sposobu poboru;
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji.
2) Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych i posiadania psów:
a) bieżąca aktualizacja powierzchni gospodarstw rolnych i od nieruchomości oraz zmian właścicieli gruntów;
b) wydawanie decyzji administracyjnych.
3) Prowadzenie pełnej dokumentacji w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w sprawie podatków:
a) badanie stanu majątkowego podatników, którym mają być zastosowane ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych;
b) przygotowanie projektów decyzji;
c) prowadzenie rejestru podań w sprawach umorzenia, zwolnienia z poboru podatku, odroczenia terminu płatności podatku, rozkładania na raty podatku.
4) Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie pozostałych ulg podatkowych (z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich i umorzeń z urzędu).
5) Sporządzanie wniosków o przyznanie części subwencji rekompensującej – utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym i ustawie o lasach.
6) Sporządzanie sprawozdań podatkowych.
7) Przygotowywanie projektów zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa, o stanie majątkowym oraz w sprawach wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
8) Prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
9) Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
10) Współdziałanie z komórką księgowości podatkowej.
11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.