LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Janina Bednarek - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 26

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej budżetu gminy, jednostki budżetowej, funduszy celowych:
a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
b) klasyfikowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej;
c) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
d) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat;                          
e) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej w księdze kontowej dotyczącej kont:
- konto 201  - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”;    
- konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”;
- konto 229 – „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”;
- konto 234  - „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami”;   
- konto 240 -  „ Pozostałe rozrachunki”;   
f) kontrola rachunków i wyciągów bankowych;
g) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych;
h) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie komputerowym w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka;
i) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej;
j) prowadzenie analitycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów;
k) prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych;
l) naliczanie odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych;
m) prowadzenie spraw związanych z terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych i spłatę zobowiązań.
o) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart magazynowych; 
ó) podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisjami inwentaryzacyjnymi w zakresie ustalania wyników  inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic  inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
2) Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń – kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników.
3) Sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych.
4) Sporządzanie przelewów od list płac oraz przekazywania potrąceń dokonywanych od list płac.
5) Prowadzenie ewidencji naliczonej i przekazanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, od pozostałych wynagrodzeń   i dokonywanie rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym.
6) Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego.
7) Sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
8) Prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków  chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
9) Sporządzanie ZUS RMUA – raport miesięczny dla osoby ubezpieczeniowej.
10) Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych z wykorzystania funduszu płac.
11) Współpraca ze stanowiskiem ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych w sprawach dotyczących przygotowania danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno – rentowych.
12)  Podatek od towarów i usług VAT:
f) naliczanie podatku;
g) wystawianie faktur;
h) prowadzenie rejestru sprzedaży;
i) sporządzanie deklaracji VAT;
j)  rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
13) Opracowanie okresowych sprawozdań:
a) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
b) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych,  funduszy celowych i zakładów budżetowych;
c) sporządzanie bilansów jednostkowych, zbiorczych z wykonania budżetu gminy, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych;
d) sporządzanie sprawozdań GUS – statystyka gminy;
e) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”;
f) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych „Rachunków zysków i strat”.
14) Przygotowywanie projektów zaświadczeń w zakresie swojego odcinka pracy.
15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.