Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewelina Włodarczyk

Ewelina Włodarczyk - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 26

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej budżetu gminy, jednostki budżetowej, funduszy celowych:
a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
b) klasyfikowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej;
c) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
d) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat;                          
e) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej w księdze kontowej dotyczącej kont:
- konto 201  - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”;    
- konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”;
- konto 229 – „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”;
- konto 234  - „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami”;   
- konto 240 -  „ Pozostałe rozrachunki”;   
f) kontrola rachunków i wyciągów bankowych;
g) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych;
h) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie komputerowym w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka;
i) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej;
j) prowadzenie analitycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów;
k) prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych;
l) naliczanie odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych;
m) prowadzenie spraw związanych z terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych i spłatę zobowiązań.
o) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart magazynowych; 
ó) podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisjami inwentaryzacyjnymi w zakresie ustalania wyników  inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic  inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
2) Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń – kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników.
3) Sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych.
4) Sporządzanie przelewów od list płac oraz przekazywania potrąceń dokonywanych od list płac.
5) Prowadzenie ewidencji naliczonej i przekazanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, od pozostałych wynagrodzeń   i dokonywanie rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym.
6) Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego.
7) Sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
8) Prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków  chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
9) Sporządzanie ZUS RMUA – raport miesięczny dla osoby ubezpieczeniowej.
10) Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych z wykorzystania funduszu płac.
11) Współpraca ze stanowiskiem ds. organizacyjnych, ogólnych i kadrowych w sprawach dotyczących przygotowania danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno – rentowych.
12)  Podatek od towarów i usług VAT:
f) naliczanie podatku;
g) wystawianie faktur;
h) prowadzenie rejestru sprzedaży;
i) sporządzanie deklaracji VAT;
j)  rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
13) Opracowanie okresowych sprawozdań:
a) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
b) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych,  funduszy celowych i zakładów budżetowych;
c) sporządzanie bilansów jednostkowych, zbiorczych z wykonania budżetu gminy, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych;
d) sporządzanie sprawozdań GUS – statystyka gminy;
e) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”;
f) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych „Rachunków zysków i strat”.
14) Przygotowywanie projektów zaświadczeń w zakresie swojego odcinka pracy.
15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.