LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Ewelina Cieślikowska - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 26

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej budżetu gminy, jednostki budżetowej, funduszy celowych:
a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
b) klasyfikowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej;
c) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
d) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat;
e) kontrola rachunków i wyciągów bankowych;
f) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych;
g) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie komputerowym w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka;
h) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej;
i) prowadzenie analitycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów;
j) prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych;
k) naliczanie odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych;
l) prowadzenie spraw związanych z terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych i spłatę zobowiązań.
2) Podatek od towarów i usług VAT:
a) naliczanie podatku;
b) wystawianie faktur;
c) prowadzenie rejestru sprzedaży;
d) sporządzanie deklaracji VAT;
e) rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
3) Opracowanie okresowych sprawozdań:
a) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
b) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych,  funduszy celowych i zakładów budżetowych;
c) sporządzanie bilansów jednostkowych, zbiorczych z wykonania budżetu gminy, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych;
d) sporządzanie sprawozdań GUS – statystyka gminy;
e) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”;
f) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych „Rachunków zysków i strat”;
4) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.