LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Daniela Chrebela - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 29

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie  gospodarki finansowo – księgowej dotyczącej  Zespołu Szkół                      
w Pęczniewie i Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:
a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
b) klasyfikowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej;
c) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
d) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat;
e) kontrola rachunków i wyciągów bankowych;
f) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych;
g) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie komputerowym w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka;
h) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej;
i) prowadzenie analitycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów;
j) prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych;
k) naliczanie odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych;
l) prowadzenie spraw związanych z terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych i spłatą zobowiązań;
m) rozliczanie kwitariuszy przychodowych i wystawianie stosownych pokwitowań.
2) Opracowanie okresowych sprawozdań:
a) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
b) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych;
c) sporządzanie bilansów jednostkowych, zbiorczych z wykonania  jednostek budżetowych;
d) sporządzanie sprawozdań GUS – statystyka gminy;
e) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”;
f) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych „Rachunków zysków i strat jednostek”0.
3) Współpraca z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych w zakresie opracowywania projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek.
4) Składanie dyrektorom placówek oświatowych informacji na temat sytuacji finansowej poszczególnych jednostek;
5) Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;
6) Zapewnienie pod względem formalno- finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji.
7) Opracowywanie projektów panów finansowych jednostek zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
8) Dokonywanie okresowych analiz wykonywania planów finansowych jednostek oraz wnioskowanie w sprawie zmian w planach finansowych.
9) Ponoszenie odpowiedzialności za zachowanie dyscypliny budżetowej.
10) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów jednostek dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a) zakładowego planu kont;
b) obiegu i kontroli dowodów księgowych;
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
d) wykazu zbiorów tworzących księgi rachunkowe;
e) opisu systemu informatycznego;
f) ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania;
g) procedury kontroli finansowej;
h) powołania komisji likwidacyjnej;
11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.