Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Daniela Chrebela

Daniela Chrebela - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 29

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie  gospodarki finansowo – księgowej dotyczącej  Zespołu Szkół                      
w Pęczniewie i Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:
a) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
b) klasyfikowanie dowodów księgowych wg właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej;
c) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
d) czuwanie aby opłacone dowody były prawidłowo kasowane i aby nie dopuścić do powtórnych wypłat;
e) kontrola rachunków i wyciągów bankowych;
f) dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych;
g) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w systemie komputerowym w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka;
h) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej;
i) prowadzenie analitycznej księgowości inwestycji wg poszczególnych zadań i obiektów;
j) prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych;
k) naliczanie odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych;
l) prowadzenie spraw związanych z terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych i spłatą zobowiązań;
m) rozliczanie kwitariuszy przychodowych i wystawianie stosownych pokwitowań.
2) Opracowanie okresowych sprawozdań:
a) opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
b) opracowywanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych za okresy kwartalne, półroczne i roczne w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych;
c) sporządzanie bilansów jednostkowych, zbiorczych z wykonania  jednostek budżetowych;
d) sporządzanie sprawozdań GUS – statystyka gminy;
e) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań „Zestawienia zmian w funduszu jednostki”;
f) sporządzanie jednostkowych i zbiorczych „Rachunków zysków i strat jednostek”0.
3) Współpraca z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych w zakresie opracowywania projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek.
4) Składanie dyrektorom placówek oświatowych informacji na temat sytuacji finansowej poszczególnych jednostek;
5) Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;
6) Zapewnienie pod względem formalno- finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji.
7) Opracowywanie projektów panów finansowych jednostek zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
8) Dokonywanie okresowych analiz wykonywania planów finansowych jednostek oraz wnioskowanie w sprawie zmian w planach finansowych.
9) Ponoszenie odpowiedzialności za zachowanie dyscypliny budżetowej.
10) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów jednostek dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a) zakładowego planu kont;
b) obiegu i kontroli dowodów księgowych;
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
d) wykazu zbiorów tworzących księgi rachunkowe;
e) opisu systemu informatycznego;
f) ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania;
g) procedury kontroli finansowej;
h) powołania komisji likwidacyjnej;
11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.