LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Agnieszka Wojech - Stanowisko d/s księgowości budżetowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 28

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:

1) Prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej dotyczącej  Zespołu Szkół w Pęczniewie  i Publicznego Przedszkola w Pęczniewie:                                      
a) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
b) prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej w księdze kontowej dotyczącej kont:
- konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”;
- konto 229 – „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne;
- konto 234  - „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami”;
- konto 330  -  „Towary”;
- konto 240 -  „ Pozostałe rozrachunki”;   
c) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kart magazynowych; 
2) Podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisjami inwentaryzacyjnymi w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
3) Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń – kart wynagrodzeń poszczególnych pracowników zatrudnionych w:
a) Zespół Szkół w Pęczniewie;
b)Szkoła Podstawowa w Brzegu;
c)Publiczne Przedszkole w Pęczniewie.   
4) Sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno – prawnych.
5) Sporządzanie przelewów od list płac oraz przekazywania potrąceń dokonywanych od list płac.
6) Prowadzenie ewidencji naliczonej i przekazanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, od pozostałych wynagrodzeń   i dokonywanie rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym.
7) Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego.
8) Sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
9) Prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków  chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
10) Sporządzanie ZUS RMUA – raport miesięczny dla osoby ubezpieczeniowej.
11) Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych z wykorzystania funduszu płac.
12) Przygotowywanie danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno – rentowych.
13) Podatek od towarów i usług VAT:
a) naliczanie podatku;
b) wystawianie faktur;
c) prowadzenie rejestru sprzedaży;
d) rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
14) Przygotowanie projektów zaświadczeń w zakresie swojego odcinka pracy.
15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.