LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Tomasz Augustyniak - Stanowisko ds. informatyzacji, wojskowych i OC

tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 32

Do zadań stanowiska ds.informatyzacji, wojskowych i OC należy:

1) Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem sprzętu,  oprogramowania informatycznego i systemów informatycznych:
a)zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, systemów  informatycznych i oprogramowania informatycznego:
- przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, zgłaszanie donaprawy sprzętu komputerowego, zakup i wystąpienie z wnioskiem o ich usprawnienie;
- sprawdzanie komputerów programami antywirusowymi.
b) tworzenie i eksploatacja baz danych:
- ewidencja baz danych oraz ich zabezpieczenie w systemie informatycznym;
- elektroniczne archiwizowanie baz danych na nośnikach elektronicznych.
c) przechowywanie i prowadzenie rejestru licencji oprogramowań;
d) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i z zarządzaniem pocztą elektroniczną urzędu gminy;
e) administrowanie kontami użytkowników;
f) przestrzeganie tajemnicy służbowej o dostępie do kodów elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
g) szkolenie pracowników Urzędu, doradztwo merytoryczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz eksploatowanych systemów informatycznych.
2) Administratora systemu, a w szczególności:
a) administrowanie systemem komputerowym Urzędu Gminy;
b) zabezpieczenie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.
c) zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym;
d) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych;
e) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym  przetwarzane są dane;
f) podejmowanie w określonych przepisach działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń;
g) opracowanie instrukcji określonych  sposobów zarządzania systemem informatycznym  służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem  wymogów bezpieczeństwa  informacji oraz instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
h) ustalenie odrębnych identyfikatorów  i haseł  dla każdego użytkownika  systemu informatycznego.
3) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania łączności telefonicznej i telefaksowej  w Urzędzie Gminy Pęczniew.
4) Wykonywanie zadań redaktora Biuletynu Informacji Publicznej poprzez:
a) codzienne przeglądanie strony BIP w celu zarejestrowania pytań i wniosków adresowanych do Wójta i do Urzędu;
b) bieżącą  aktualizację informacji publicznej w zakresie spraw określonych w ustawie  o dostępiedo informacji publicznej;
c) prowadzenie współpracy z pozostałymi pracownikami Urzędu w celu gromadzenia informacji, które podlegają publikacji w  BIP.
5) Przygotowywanie i aktów prawa miejscowego wEdytorze Aktów Prawnych XML i przesłanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
6) Prowadzenie spraw z zakresu ustawy  o powszechnym obowiązku obrony:
a) wykonywanie zaleceń Szefa Obrony Cywilnej Kraju;
b) opracowanie i aktualizacja  planu obrony cywilnej Gminy;
c) planowanie działalności w zakresie realizacji planu  obrony cywilnej;
d) organizacja szkoleń i ćwiczeń  obrony cywilnej;
e) przygotowanie i organizacja  działania systemu powszechnego  ostrzegania i ewakuowania ludności  oraz systemu  wykrywania skażeń;
f) koordynowanie i nadzór  nad przygotowaniem  działań  formacji  obrony cywilnej;
g) współuczestniczenie w planowaniu rozśrodkowania  załóg zakładów  pracy i ewakuacji ludności;
h) uczestniczenie w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej;
i) organizacja i przygotowanie  do uruchomienia akcji kurierskiej;
j) planowanie i koordynacja przedsięwzięć  w zakresie przygotowania  sił  i środków  do prowadzenia akcji ratunkowej w rejonach nadzwyczajnych zagrożeń;
k) wykonywanie innych zadań wynikających  z ustawy o powszechnym  obowiązku  obrony.
7) Wykonywanie zadań  wynikających z ustawy  o stanie klęsk żywiołowych.
8) Pełnienie funkcji szefa gminnego zespołu  reagowania kryzysowegoi wykonywanie związanych z tym zadań:
a) przygotowanie rocznego  planu pracy zespołu;
b) opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną  lub awarią techniczną  noszącą znamiona klęski żywiołowej;
c) ustalanie przedmiotu  i terminu posiedzeń;
d) zawiadomienie o terminach posiedzeń;
e) przewodniczenie posiedzeniom;
f) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu;
g) inicjowanie i organizowanie prac zespołu;
h) prowadzenie dokumentacji  działań i prac zespołu  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu  tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania;
9) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy  o ochronie ppoż., a w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru nad  ochroną przeciwpożarową;
b) zapewnienie OSP środków alarmowania  i łączności;
c) zapewnienie pomieszczeń, sprzętu, urządzeń przeciw pożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania;
d) zapewnienie środków transportowych  do akcji  ratowniczych i ćwiczeń;
e) prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu ochrony ppoż.;
f) rozliczanie kont pracy sprzętu  silnikowego  w jednostkach OSP;
g) opracowanie projektów , programów  i planów ochrony ppoż;
h) organizacja prowadzonych zawodów gminnych OSP i innych uroczystości strażackich
i) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji ZOGZOSP;
j) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji statutowej OSP.
10)Współdziałanie z organami policji w zakresie utrzymania ładu i porządku.
11) Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
12) Opisywanie faktur i  rachunków z zakupów i usług wynikających z realizacji własnego zakresu obowiązków – zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych.
13) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
- Pełnienie obowiązków Informatyka w Urzędzie Gminy Pęczniew zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
- Rejestrowaniem, zabezpieczenie i nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
23) Wykonywanie innych zadań zleconych przez  Wójta.