Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej ,mieszkaniowej i drogownictwa - Iwona Lipińska

Iwona Lipińska - Stanowisko d/s gospodarki komunalnej ,mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 31

Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty należy:

1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną:
a) wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych;
b) nadzór nad właściwą eksploatacją i utrzymaniem w sprawności technicznej stacji i sieci wodociągowych na terenie Gminy;
c) wnioskowanie w sprawie ustalania wysokości opłat za wodę i ścieki oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie.
2) Prowadzenie spraw w zakresie drogownictwa:
a) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, przepustów, obiektów mostowych ze     szczególnym uwzględnieniem   ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii drogi gminnej;
c) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych;
d)  prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, oznakowaniem i ochroną dróg gminnych i chodników;
e) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych  w sprawie zajęcia pasa drogowego lub przywrócenia do stanu pierwotnego;
f) pobieranie opłat  za zajęcie pasa drogowego;
g) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów;
h) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
i) utrzymanie zieleni przydrożnej;
j) koordynowanie robót w pasie przydrożnym;
k) prowadzenie współpracy z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie ich utrzymania  na terenie gminy oraz prac związanych z budową i utrzymaniem skrzyżowań dróg gminnych  z tymi drogami;
l) prowadzenie spraw związanych  z utrzymaniem dróg rolniczych;         
ł) realizacja "Akcji Zima";
m) prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją obiektów oświetlenia ulicznego;
n) przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia, wnioskowanie w zakresie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
ń) wykonywanie czynności w zakresie finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy.
3) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne:
a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, paliwa płynne, gazowe i energie elektryczną na obszarze Gminy;
b) opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe, płynne i energię elektryczna dla potrzeb Wójta;
c) opracowywanie planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe, płynne i energie elektryczną celem uchwalenia przez Radę Gminy.
4) Prowadzenie spraw związanych z oświatą:
a) Realizowanie zadań określonych w przepisach prawa wynikających z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli, w tym:
-  monitorowanie, koordynowanie działalności szkół, przedszkola w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad tymi jednostkami;
- przygotowanie projektów regulaminów konkursowych oraz projektów uchwał dotyczących tworzenia i przekształcenia lub likwidacji obsługiwanych jednostek oraz projektów innych dokumentów o organizacyjnym obszarze;
- przygotowanie i organizowanie konkursów na dyrektorów szkół i  przedszkola;
- prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów podległych szkół i przedszkola oraz teczek ich akt osobowych;
- współpraca z dyrektorami placówek oświatowych dotycząca sporządzania    dokumentacji wynagradzania podległych im pracowników;
- realizowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli;
- współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie spraw socjalno –  bytowych pracowników oświaty;
- opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia Wójtowi Gminy;
- współpraca z Kuratorium Oświaty, nauczycielskimi organizacjami związkowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami wychowania pozaszkolnego w zakresie wykonywania zadań oświatowych oraz w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
- współpracowanie z dyrektorami placówek w zakresie organizowania przetargów dotyczących inwestycji lub kompletnych remontów w zakresie oświaty;
- opracowanie sprawozdawczości, prognoz i analiz w zakresie oświaty;
- sporządzanie zbiorczych informacji z realizacji zadań inwestycyjnych i remontów dotyczących placówek oświatowych;
- prowadzenie obsługi administracyjno – technicznej i finansowej związanej z dysponowaniem i administrowaniem nauczycielskimi zasobami mieszkaniowymi;
-  przygotowanie projektów decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów  wynikających z ustawy  o systemie oświaty i w oparciu  o uchwalony Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew;
- prowadzenie rejestru uczniów, którym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- prowadzenie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z dyrektorami szkół, kolegiów i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ustalania sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia;
- przygotowanie projektów pism oraz wykonywanie innych czynności urzędowych w sprawach należących do kompetencji Wójta z zakresu zatrudniania młodocianych, w celu ich przygotowania zawodowego, o których mowa w obowiązujących przepisach, w tym przygotowanie projektów decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia.
5) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem przetargów publicznych zgodnie z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych w tym:
a) wybór trybu postępowania stosownie do zakresu zamówienia;
b) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia;
c) przygotowanie ogłoszeń o postępowaniach, zaproszeń do udziału w postępowaniu, zaproszeń do składania ofert;
d) współpraca z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
e) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z obowiązującymi załącznikami, udzielanie wyjaśnień, modyfikacja treści oraz przedłużenie terminu składania ofert;
f) przygotowanie projektów umów oraz poddanie je opinii radcy prawnego.
6) Prowadzenie całości dokumentacji związanej z przeprowadzoną procedurą przetargową w tym:
a) udział w pracach Komisji przetargowych zapewnienie sprawnej obsługi Komisji;
b) przygotowanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji;
c) prowadzenie dokumentacji komisji przetargowej
d) sporządzenie informacji o wynikach postępowania i powiadamianie o tym uczestników postępowania.
e) przygotowanie ogłoszeń o wyborze oferty.
f) prowadzenie procedury odwoławczej.
g) przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień dodatkowych  oraz uzupełniających.
7) Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
8) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
9) Umieszczanie ogłoszeń o przetargach i ich wynikach na stronach BIP gminy.
10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.