LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Iwona Lipińska - Stanowisko d/s gospodarki komunalnej ,mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 31

Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty należy:

1) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną:
a) wykonywanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych;
b) nadzór nad właściwą eksploatacją i utrzymaniem w sprawności technicznej stacji i sieci wodociągowych na terenie Gminy;
c) wnioskowanie w sprawie ustalania wysokości opłat za wodę i ścieki oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie.
2) Prowadzenie spraw w zakresie drogownictwa:
a) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, przepustów, obiektów mostowych ze     szczególnym uwzględnieniem   ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii drogi gminnej;
c) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych;
d)  prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, oznakowaniem i ochroną dróg gminnych i chodników;
e) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych  w sprawie zajęcia pasa drogowego lub przywrócenia do stanu pierwotnego;
f) pobieranie opłat  za zajęcie pasa drogowego;
g) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów;
h) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
i) utrzymanie zieleni przydrożnej;
j) koordynowanie robót w pasie przydrożnym;
k) prowadzenie współpracy z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie ich utrzymania  na terenie gminy oraz prac związanych z budową i utrzymaniem skrzyżowań dróg gminnych  z tymi drogami;
l) prowadzenie spraw związanych  z utrzymaniem dróg rolniczych;         
ł) realizacja "Akcji Zima";
m) prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją obiektów oświetlenia ulicznego;
n) przyjmowanie zgłoszeń awarii oświetlenia, wnioskowanie w zakresie godzin funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
ń) wykonywanie czynności w zakresie finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy.
3) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne:
a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, paliwa płynne, gazowe i energie elektryczną na obszarze Gminy;
b) opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe, płynne i energię elektryczna dla potrzeb Wójta;
c) opracowywanie planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe, płynne i energie elektryczną celem uchwalenia przez Radę Gminy.
4) Prowadzenie spraw związanych z oświatą:
a) Realizowanie zadań określonych w przepisach prawa wynikających z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli, w tym:
-  monitorowanie, koordynowanie działalności szkół, przedszkola w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad tymi jednostkami;
- przygotowanie projektów regulaminów konkursowych oraz projektów uchwał dotyczących tworzenia i przekształcenia lub likwidacji obsługiwanych jednostek oraz projektów innych dokumentów o organizacyjnym obszarze;
- przygotowanie i organizowanie konkursów na dyrektorów szkół i  przedszkola;
- prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy dyrektorów podległych szkół i przedszkola oraz teczek ich akt osobowych;
- współpraca z dyrektorami placówek oświatowych dotycząca sporządzania    dokumentacji wynagradzania podległych im pracowników;
- realizowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli;
- współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie spraw socjalno –  bytowych pracowników oświaty;
- opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia Wójtowi Gminy;
- współpraca z Kuratorium Oświaty, nauczycielskimi organizacjami związkowymi, uczelniami wyższymi, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i placówkami wychowania pozaszkolnego w zakresie wykonywania zadań oświatowych oraz w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
- współpracowanie z dyrektorami placówek w zakresie organizowania przetargów dotyczących inwestycji lub kompletnych remontów w zakresie oświaty;
- opracowanie sprawozdawczości, prognoz i analiz w zakresie oświaty;
- sporządzanie zbiorczych informacji z realizacji zadań inwestycyjnych i remontów dotyczących placówek oświatowych;
- prowadzenie obsługi administracyjno – technicznej i finansowej związanej z dysponowaniem i administrowaniem nauczycielskimi zasobami mieszkaniowymi;
-  przygotowanie projektów decyzji administracyjnych  w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów  wynikających z ustawy  o systemie oświaty i w oparciu  o uchwalony Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pęczniew;
- prowadzenie rejestru uczniów, którym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- prowadzenie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z dyrektorami szkół, kolegiów i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie ustalania sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia;
- przygotowanie projektów pism oraz wykonywanie innych czynności urzędowych w sprawach należących do kompetencji Wójta z zakresu zatrudniania młodocianych, w celu ich przygotowania zawodowego, o których mowa w obowiązujących przepisach, w tym przygotowanie projektów decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia.
5) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem przetargów publicznych zgodnie z przepisami ustawy – prawo zamówień publicznych w tym:
a) wybór trybu postępowania stosownie do zakresu zamówienia;
b) ustalenie wartości szacunkowej zamówienia;
c) przygotowanie ogłoszeń o postępowaniach, zaproszeń do udziału w postępowaniu, zaproszeń do składania ofert;
d) współpraca z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
e) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z obowiązującymi załącznikami, udzielanie wyjaśnień, modyfikacja treści oraz przedłużenie terminu składania ofert;
f) przygotowanie projektów umów oraz poddanie je opinii radcy prawnego.
6) Prowadzenie całości dokumentacji związanej z przeprowadzoną procedurą przetargową w tym:
a) udział w pracach Komisji przetargowych zapewnienie sprawnej obsługi Komisji;
b) przygotowanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji;
c) prowadzenie dokumentacji komisji przetargowej
d) sporządzenie informacji o wynikach postępowania i powiadamianie o tym uczestników postępowania.
e) przygotowanie ogłoszeń o wyborze oferty.
f) prowadzenie procedury odwoławczej.
g) przygotowanie dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień dodatkowych  oraz uzupełniających.
7) Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
8) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
9) Umieszczanie ogłoszeń o przetargach i ich wynikach na stronach BIP gminy.
10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.