Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego - Urszula Miłosz-Butwid

Urszula Miłosz-Butwid - Stanowisko d/s gospodarki gruntami i planowania przestrzennego
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678 -15-12 wew. 30

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego należy :

1) W zakresie gospodarki  nieruchomościami :
a) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości  stanowiących  własność gminy  w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
b) oddawanie w najem, dzierżawę  bądź  użyczenie osobom prawnym  i fizycznym  nieruchomości komunalnych;
c) przyjmowanie oświadczeń woli  samorządowych  osób prawnych  o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego  na rzecz gminy;
d) dokonywanie zamiany nieruchomości  gminnych na nieruchomości  stanowiące własność  osób  fizycznych i prawnych;
e) prowadzenie spraw związanych  z darowaniem  przez gminę nieruchomości  na cele publiczne;
f) oddawanie gminnym jednostkom organizacyjnym  nieruchomości  w trwały zarząd,  najem  i dzierżawę  oraz użyczenie na cele  związane  zakresie  ich działalnością;
g) zabezpieczenie wierzytelności  Gminy przez  wpisanie  w księdze  wieczystej  hipoteki oraz  wydawanie  zaświadczeń  o spłacie  wierzytelności;
h) wykonywanie prawa pierwokupu  nieruchomości;
i) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości  w drodze komunikacji  mienia i nabycia  nieruchomości  w postępowaniu  cywilno-prawnym i administracyjnym;
j) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalania i podziału  nieruchomości   oraz  wybudowania urządzeń  infrastruktury technicznej;
k) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  oraz  trwałego  zarządu;
l) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności;
ł) prowadzenie spraw  sprzedaży i wydzierżawiania gruntów rolnych  przejętych  od Agencji Własności  Skarbu Państwa;
m) gospodarowanie nieruchomościami  stanowiącymi  własność gminy  oraz  wchodzącymi w skład  zasobów  Agencji Własności  Rolnej Skarbu Państwa.
2) W zakresie rozgraniczania nieruchomości:
a) wszczynanie postępowania rozgraniczeniowego;
b) dokonywanie oceny prawidłowości  wykonywania czynności  ustalenia przebiegu granic;
c) przygotowywanie projektów decyzji zakresie rozgraniczeniu  w przypadku nie zawarcia  ugody;
d) umarzanie postępowania  w przypadku zawarcia  ugody lub sporu i przekazania  sprawy  do rozstrzygnięcia przez sąd.
3) W zakresie zadań Gminy  określonych przepisami  o numeracji nieruchomości :
a) umieszczenie i utrzymanie tablic  z nazwami ulic i placów;
b) oznaczenie i nadawanie  nieruchomością  numerów porządkowych.
4) W zakresie gospodarki przestrzennej :
a) przygotowanie materiałów  niezbędnych do studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy;
b) przygotowanie materiałów do sporządzania projektów planów  zagospodarowania przestrzennego;
c) przyjmowanie wniosków  o sporządzanie i aktualizację  miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego;
d) przygotowywanie projektu decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu,
e) przygotowywanie wypisów i wyrysów  z miejscowego planu  zagospodarowania      przestrzennego Gminy;
f) prowadzenie rejestru wydanych  decyzji;
g) wykonywanie zadań wynikających  z ustawy o gospodarce  nieruchomościami  w odniesieniu do spraw  mających związek z  ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
h)  przygotowanie projektów postanowień i decyzji  w sprawie podziału  nieruchomości  zgodnie z ustawą  o gospodarce  nieruchomościami;
i)  wykonywanie zadań  wynikających  z ustawy  o dostępie  do informacji  o środowisku i jego ochronie  oraz o cenach  oddziaływania na środowisko.
5) W zakresie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową:
a) Prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy;
b) sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych;
c) wnioskowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego - przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
d) gospodarowanie lokalami użytkowymi;
e) wykonywanie czynności mających na celu zarządzanie, w imieniu Wójta, zasobami mieszkaniowymi gminy, udział w pracach wspólnoty mieszkaniowej, której gmina jest członkiem i przygotowywanie dokumentów  niezbędnych dla pracy wspólnot;.
f) organizowanie  i nadzorowanie bieżących prac remontowych mieszkaniowego   zasobu gminy;
g) zaopatrywanie w opał i zawieranie umów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków do lokali użytkowych będących własnością gminy; 
6) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.