LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Urszula Miłosz-Butwid - Stanowisko d/s gospodarki gruntami i planowania przestrzennego
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678 -15-12 wew. 30

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego należy :

1) W zakresie gospodarki  nieruchomościami :
a) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości  stanowiących  własność gminy  w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
b) oddawanie w najem, dzierżawę  bądź  użyczenie osobom prawnym  i fizycznym  nieruchomości komunalnych;
c) przyjmowanie oświadczeń woli  samorządowych  osób prawnych  o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego  na rzecz gminy;
d) dokonywanie zamiany nieruchomości  gminnych na nieruchomości  stanowiące własność  osób  fizycznych i prawnych;
e) prowadzenie spraw związanych  z darowaniem  przez gminę nieruchomości  na cele publiczne;
f) oddawanie gminnym jednostkom organizacyjnym  nieruchomości  w trwały zarząd,  najem  i dzierżawę  oraz użyczenie na cele  związane  zakresie  ich działalnością;
g) zabezpieczenie wierzytelności  Gminy przez  wpisanie  w księdze  wieczystej  hipoteki oraz  wydawanie  zaświadczeń  o spłacie  wierzytelności;
h) wykonywanie prawa pierwokupu  nieruchomości;
i) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości  w drodze komunikacji  mienia i nabycia  nieruchomości  w postępowaniu  cywilno-prawnym i administracyjnym;
j) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalania i podziału  nieruchomości   oraz  wybudowania urządzeń  infrastruktury technicznej;
k) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  oraz  trwałego  zarządu;
l) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności;
ł) prowadzenie spraw  sprzedaży i wydzierżawiania gruntów rolnych  przejętych  od Agencji Własności  Skarbu Państwa;
m) gospodarowanie nieruchomościami  stanowiącymi  własność gminy  oraz  wchodzącymi w skład  zasobów  Agencji Własności  Rolnej Skarbu Państwa.
2) W zakresie rozgraniczania nieruchomości:
a) wszczynanie postępowania rozgraniczeniowego;
b) dokonywanie oceny prawidłowości  wykonywania czynności  ustalenia przebiegu granic;
c) przygotowywanie projektów decyzji zakresie rozgraniczeniu  w przypadku nie zawarcia  ugody;
d) umarzanie postępowania  w przypadku zawarcia  ugody lub sporu i przekazania  sprawy  do rozstrzygnięcia przez sąd.
3) W zakresie zadań Gminy  określonych przepisami  o numeracji nieruchomości :
a) umieszczenie i utrzymanie tablic  z nazwami ulic i placów;
b) oznaczenie i nadawanie  nieruchomością  numerów porządkowych.
4) W zakresie gospodarki przestrzennej :
a) przygotowanie materiałów  niezbędnych do studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy;
b) przygotowanie materiałów do sporządzania projektów planów  zagospodarowania przestrzennego;
c) przyjmowanie wniosków  o sporządzanie i aktualizację  miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego;
d) przygotowywanie projektu decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu,
e) przygotowywanie wypisów i wyrysów  z miejscowego planu  zagospodarowania      przestrzennego Gminy;
f) prowadzenie rejestru wydanych  decyzji;
g) wykonywanie zadań wynikających  z ustawy o gospodarce  nieruchomościami  w odniesieniu do spraw  mających związek z  ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
h)  przygotowanie projektów postanowień i decyzji  w sprawie podziału  nieruchomości  zgodnie z ustawą  o gospodarce  nieruchomościami;
i)  wykonywanie zadań  wynikających  z ustawy  o dostępie  do informacji  o środowisku i jego ochronie  oraz o cenach  oddziaływania na środowisko.
5) W zakresie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową:
a) Prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy;
b) sporządzanie umów najmu i dzierżawy lokali komunalnych;
c) wnioskowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego - przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
d) gospodarowanie lokalami użytkowymi;
e) wykonywanie czynności mających na celu zarządzanie, w imieniu Wójta, zasobami mieszkaniowymi gminy, udział w pracach wspólnoty mieszkaniowej, której gmina jest członkiem i przygotowywanie dokumentów  niezbędnych dla pracy wspólnot;.
f) organizowanie  i nadzorowanie bieżących prac remontowych mieszkaniowego   zasobu gminy;
g) zaopatrywanie w opał i zawieranie umów dostawy ciepła, wody i odprowadzania ścieków do lokali użytkowych będących własnością gminy; 
6) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.