LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Renata Nowak -  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pęczniewie
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 33

Do zadań Kierownika USC należy :

1) Wykonywanie obowiązków  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tj.: prowadzenie spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów szczególnych, a zwłaszcza:
a) załatwianie spraw związanych  z zawieraniem małżeństw;
b) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń i zgonów;
c) prowadzenie archiwum ksiąg  stanu cywilnego;
d) wydawanie opisów aktów stanu cywilnego;
e) wydawanie decyzji administracyjnych  w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego  oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2) Prowadzenie ewidencji ludności.
3) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania  lub wymeldowania.
4) Prowadzenie wszystkich spraw związanych  z wydawaniem  dokumentów stwierdzających tożsamość.
5) Prowadzenie spraw  wynikających z przepisów :
a) prawa o stowarzyszeniach;
b) prawa o zgromadzeniach;
c) prawa o zbiórkach publicznych;
i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych i postanowień.
6) Prowadzenie archiwum zakładowego.
7) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.
8) Organizowanie i sprawowaniem opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.
9) Załatwianie interesantów w zakresie gromadzenia niezbędnych danych odnośnie pracy w gospodarstwie rolnym - współpraca w tym zakresie z KRUS-em i ZUS-em.