Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami - Justyna Pawicka

Justyna Pawicka - Stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami

tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 31

Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami należy:


1) W zakresie gospodarki wodnej:
a) udzielanie zezwolenia zakładom na składowanie na gruntach przybrzeżnych za odszkodowaniem materiałów budowlanych i sprzętu oraz dostępu do urządzeń wodnych i pomiarowych oraz znaków żeglugowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania, ustawiania, utrzymania i eksploatacji tych urządzeń i znaków;
b) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego, przynależności do spółki wodnej oraz wysokość składek i innych świadczeń członków spółki;
c) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom oraz nakładanie obowiązku zapłaty odszkodowania;
d) przygotowywanie pozwoleń wodno-prawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody;
e) nakazywanie właścicielowi gruntu sprzątnięcie plonu w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające;
f) ograniczanie w przypadku niedoboru wody na określonym obszarze  pokierowania do innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności, a także wprowadzenia opłaty za przekroczenie ustalonej dla zakładu ilości wody w okresie ograniczeń ich poboru;
g) zatwierdzanie statutu spółek wodnych utworzonych do wykonywania działalności niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego;
h) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
2) W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
a) rozpatrywanie skarg, wniosków i wydawanie opinii dotyczących oddziaływania na środowisko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i innej powodującej między innymi:
- odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i gleby;
- składowania odpadów;
- zanieczyszczenia atmosfery;
- niszczenia zieleni i terenów zadrzewionych;
b) podejmowanie działań administracyjnych i organizacyjno-technicznych celem likwidacji zagrożeń dla środowiska, a w szczególności nielegalnych dzikich wysypisk śmieci i odpadów, odprowadzania ścieków;
c) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
d)  opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska na terenie gminy;
e) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i korzystaniu ze środowiska;
f) całkowita realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2012 r. poz. 391, 951 z późn. zm.) oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, wydawanie decyzji nakazujących wykonywanie obowiązku;
g) opracowanie dokumentów, uchwał i aktów prawa miejscowego wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
h) tworzenie bazy danych nieruchomości położonych na terenie gminy, służącej do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
i) weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
j) przygotowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzonych przez Gminę;
k) przygotowanie i przedkładanie odpowiednim organom, przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami;
l) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
m) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
n)  dbałość o zapewnienie warunków niezbędnych  do ochrony środowiska przed hałasem i odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy;
o)  prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych w celu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie;
p)  dążenie do zapewnienia mieszkańcom gminy łatwego dostępu do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
q)  sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska;
r) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie realizacji ustawy prawo zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji do przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
s) prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat oraz windykacja należności:
- przyjmowanie (nadawanie) wpłat do kasy oraz księgowanie wpłat i uzgadnianie obrotów i sald;
- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych z tytułu zaległości opłat;
t) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z organami administracji rządowej, samorządowej i jednostkami organizacyjnymi gminy;
u) popularyzacja ochrony przyrody i nadzór nad zabytkami przyrody;
w) przygotowywanie opinii w sprawie uznawania lasów za ochronne;
y) przygotowywanie opinii do wniosków o przyznanie dotacji na zalesianie gruntów;
z) realizacja zadań gminnych wynikających z przepisów prawa górniczego i geologicznego.
3) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.