LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Karolina Felczak - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego
tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 45

Do zadań Skarbnika należy w szczególności :

1) Opracowanie projektu budżetu gminy zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
2) Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3) Nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzeniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.
4) Nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu gminy.
5) Nadzorowanie ewidencji podatku VAT.
6) Nadzorowanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
7) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
8) Dokonywanie okresowej analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w tym zakresie.
9) Badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych.
10) Nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej.
11) Zapewnienie pod względem formalno-finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji.
12) Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
13) Podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
14) Opracowanie projektów instrukcji finansowych prawem przewidzianych.
15) Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych.
16) Informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty.
17) Kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
18) Sporządzenie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu gminy lub innych sprawozdań i zestawień.
19) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym w zakresie działania stanowiska.
20) Wykonanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami prawa oraz poleceń i czynności zleconych przez Wójta.


Do zadań Kierownika Referatu należy:

1) Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej:
a) prowadzenie i nadzór całość spraw należących do zakresu zadań podległej komórki oraz stosownie do posiadanych kompetencji wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
b) wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonanie;
c) podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań referatu przy pomocy środków materialnych i podległych pracowników.
2) Wykonywanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności:
a) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych  pracowników;
b)  nadzór nad zgodnością z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych;
c) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji  i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw;
d) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów.
3) W szczególności Kierownik referatu jest uprawniony do:
a) ustalania sposobu wykonania zadań;
b) dysponowania czasem pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy oraz wstępnej akceptacji urlopów wypoczynkowych;
c) dokonywania ocen pracy podległych pracowników;
d) podejmowania decyzji zapewniających porządek, prawidłowy przebieg pracy i realizację nałożonych na referat zadań, w tym również wnioskowanie do Wójta Gminy związanych ze stosowaniem wobec podległych pracowników postanowień Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i Regulaminu pracy.
4) Obowiązkiem Kierownika referatu jest:
a) planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw określonych w zakresie zadań podległego mu referatu;
b) prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami pracy poprzez, między innymi, odpowiednią organizację pracy, optymalne wykorzystanie kwalifikacji i czasu pracy pracowników, prawidłowe powierzanie im obowiązków i odpowiedzialności oraz stwarzanie im warunków umożliwiających realizację zadań;
c) planowanie pracy referatu z zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego uwzględniającego przede wszystkim stosunek nakładów do efektów;
d) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobrej i wydajnej pracy w podległym referacie;
e) przejawianie inicjatywy w sprawach należących do zakresu zadań i konsekwentne realizowanie przyjętych przedsięwzięć;
f) współpraca z innymi jednostkami Gminy i referatami Urzędu;
g) koordynowanie spraw, których realizacja wymaga współdziałania większej liczby referatów;
h) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur w tym szczególnie Regulaminu Pracy oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
i) uwzględnianie w każdej sytuacji interesu i ustalonych zasad polityki Gminy;
j) sprawowanie systematycznego nadzoru nad całokształtem spraw prowadzonych  w podległym referacie, nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy przez podległych pracowników oraz systematyczne egzekwowanie od nich obowiązków pracowniczych;
k) bieżące informowanie przełożonego o pracy podległego referatu, ewentualnych trudnościach i zakłóceniach w pracy oraz o wszystkich innych istotnych zamierzeniach, inicjatywach i problemach;
l) przekazywanie podległym pracownikom informacji i komunikatów o wynikach, zamierzeniach i zadaniach Gminy oraz wyjaśnianie i uzasadnianie ich znaczenia i celu;
ł) dokonywanie innych ustaleń niezbędnych dla prawidłowej organizacji pracy referatu.
5) Wykonuje innych prace zleconych przez Wójta.