Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Skarbnik Gminy - Karolina Felczak

Karolina Felczak - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego
tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 45

Do zadań Skarbnika należy w szczególności :

1) Opracowanie projektu budżetu gminy zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
2) Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na dany rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3) Nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzeniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.
4) Nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu gminy.
5) Nadzorowanie ewidencji podatku VAT.
6) Nadzorowanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
7) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
8) Dokonywanie okresowej analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń w tym zakresie.
9) Badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych.
10) Nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej.
11) Zapewnienie pod względem formalno-finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji.
12) Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
13) Podejmowanie działań do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji i wycenianiem spisanych składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczanie.
14) Opracowanie projektów instrukcji finansowych prawem przewidzianych.
15) Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych.
16) Informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty.
17) Kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych.
18) Sporządzenie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu gminy lub innych sprawozdań i zestawień.
19) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym w zakresie działania stanowiska.
20) Wykonanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami prawa oraz poleceń i czynności zleconych przez Wójta.


Do zadań Kierownika Referatu należy:

1) Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej:
a) prowadzenie i nadzór całość spraw należących do zakresu zadań podległej komórki oraz stosownie do posiadanych kompetencji wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
b) wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonanie;
c) podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań referatu przy pomocy środków materialnych i podległych pracowników.
2) Wykonywanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności:
a) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych  pracowników;
b)  nadzór nad zgodnością z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych;
c) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji  i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw;
d) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów.
3) W szczególności Kierownik referatu jest uprawniony do:
a) ustalania sposobu wykonania zadań;
b) dysponowania czasem pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy oraz wstępnej akceptacji urlopów wypoczynkowych;
c) dokonywania ocen pracy podległych pracowników;
d) podejmowania decyzji zapewniających porządek, prawidłowy przebieg pracy i realizację nałożonych na referat zadań, w tym również wnioskowanie do Wójta Gminy związanych ze stosowaniem wobec podległych pracowników postanowień Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i Regulaminu pracy.
4) Obowiązkiem Kierownika referatu jest:
a) planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw określonych w zakresie zadań podległego mu referatu;
b) prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami pracy poprzez, między innymi, odpowiednią organizację pracy, optymalne wykorzystanie kwalifikacji i czasu pracy pracowników, prawidłowe powierzanie im obowiązków i odpowiedzialności oraz stwarzanie im warunków umożliwiających realizację zadań;
c) planowanie pracy referatu z zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego uwzględniającego przede wszystkim stosunek nakładów do efektów;
d) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobrej i wydajnej pracy w podległym referacie;
e) przejawianie inicjatywy w sprawach należących do zakresu zadań i konsekwentne realizowanie przyjętych przedsięwzięć;
f) współpraca z innymi jednostkami Gminy i referatami Urzędu;
g) koordynowanie spraw, których realizacja wymaga współdziałania większej liczby referatów;
h) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur w tym szczególnie Regulaminu Pracy oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
i) uwzględnianie w każdej sytuacji interesu i ustalonych zasad polityki Gminy;
j) sprawowanie systematycznego nadzoru nad całokształtem spraw prowadzonych  w podległym referacie, nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy przez podległych pracowników oraz systematyczne egzekwowanie od nich obowiązków pracowniczych;
k) bieżące informowanie przełożonego o pracy podległego referatu, ewentualnych trudnościach i zakłóceniach w pracy oraz o wszystkich innych istotnych zamierzeniach, inicjatywach i problemach;
l) przekazywanie podległym pracownikom informacji i komunikatów o wynikach, zamierzeniach i zadaniach Gminy oraz wyjaśnianie i uzasadnianie ich znaczenia i celu;
ł) dokonywanie innych ustaleń niezbędnych dla prawidłowej organizacji pracy referatu.
5) Wykonuje innych prace zleconych przez Wójta.