Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodz: Julia, Erwina, Benedykt

Sekretarz Gminy - Anna Chmiela

Anna Chmiela - Sekretarz Gminy -Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 22

Do zadań Sekretarza należy :

1. Sekretarz zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i nadzoruje działalność referatu bezpośrednio mu podległego.
2. Zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia przez niego   obowiązków.
3. Dokonuje potwierdzania oświadczeń  ostatniej woli spadkodawców, zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego, a także dokumentów publicznych.

Do zadań Kierownika Referatu należy :

1) Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej:
a) prowadzenie i nadzór całość spraw należących do zakresu zadań podległej komórki oraz stosownie do posiadanych kompetencji wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
b) wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonanie;
c) podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań referatu przy pomocy środków materialnych i podległych pracowników.
2) Wykonywanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności:
a)  nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych  pracowników;
b) nadzór nad zgodnością z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych;
c) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw;
d) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów.
3) W szczególności Kierownik referatu jest uprawniony do:
a) ustalania sposobu wykonania zadań;
b) dysponowania czasem pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy oraz wstępnej akceptacji urlopów wypoczynkowych;
c) dokonywania ocen pracy podległych pracowników;
d) podejmowania decyzji zapewniających porządek, prawidłowy przebieg pracy i realizację nałożonych na referat zadań, w tym również wnioskowanie do Wójta Gminy związanych ze stosowaniem wobec podległych pracowników postanowień Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i Regulaminu pracy.
4) Obowiązkiem Kierownika referatu jest:
a) planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw określonych w zakresie zadań podległego mu referatu;
b) prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami pracy poprzez, między innymi, odpowiednią organizację pracy, optymalne wykorzystanie kwalifikacji i czasu pracy pracowników, prawidłowe powierzanie im obowiązków i odpowiedzialności oraz stwarzanie im warunków umożliwiających realizację zadań;
c) planowanie pracy referatu z zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego uwzględniającego przede wszystkim stosunek nakładów do efektów;
d) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobrej i wydajnej pracy w podległym referacie;
e) przejawianie inicjatywy w sprawach należących do zakresu zadań i konsekwentne realizowanie przyjętych przedsięwzięć;
f) współpraca z innymi jednostkami Gminy i referatami Urzędu;
g) koordynowanie spraw, których realizacja wymaga współdziałania większej liczby referatów;
h) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur w tym szczególnie Regulaminu Pracy oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
i) uwzględnianie w każdej sytuacji interesu i ustalonych zasad polityki Gminy;
j) sprawowanie systematycznego nadzoru nad całokształtem spraw prowadzonych  w podległym referacie, nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy przez podległych pracowników oraz systematyczne egzekwowanie od nich obowiązków pracowniczych;
k) bieżące informowanie przełożonego o pracy podległego referatu, ewentualnych trudnościach i zakłóceniach w pracy oraz o wszystkich innych istotnych zamierzeniach, inicjatywach i problemach;
l) przekazywanie podległym pracownikom informacji i komunikatów o wynikach, zamierzeniach i zadaniach Gminy oraz wyjaśnianie i uzasadnianie ich znaczenia i celu;
ł) dokonywanie innych ustaleń niezbędnych dla prawidłowej organizacji pracy referatu.
5) Kierownik Referatu wykonuje czynności nadzorcze w stosunku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie i  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie.
6) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.