LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

Anna Chmiela - Sekretarz Gminy -Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 22

Do zadań Sekretarza należy :

1. Sekretarz zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań gminy i nadzoruje działalność referatu bezpośrednio mu podległego.
2. Zastępuje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia przez niego   obowiązków.
3. Dokonuje potwierdzania oświadczeń  ostatniej woli spadkodawców, zgodnie z art. 951 kodeksu cywilnego, a także dokumentów publicznych.

Do zadań Kierownika Referatu należy :

1) Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej:
a) prowadzenie i nadzór całość spraw należących do zakresu zadań podległej komórki oraz stosownie do posiadanych kompetencji wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
b) wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonanie;
c) podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań referatu przy pomocy środków materialnych i podległych pracowników.
2) Wykonywanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności:
a)  nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych  pracowników;
b) nadzór nad zgodnością z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych;
c) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw;
d) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów.
3) W szczególności Kierownik referatu jest uprawniony do:
a) ustalania sposobu wykonania zadań;
b) dysponowania czasem pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy oraz wstępnej akceptacji urlopów wypoczynkowych;
c) dokonywania ocen pracy podległych pracowników;
d) podejmowania decyzji zapewniających porządek, prawidłowy przebieg pracy i realizację nałożonych na referat zadań, w tym również wnioskowanie do Wójta Gminy związanych ze stosowaniem wobec podległych pracowników postanowień Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i Regulaminu pracy.
4) Obowiązkiem Kierownika referatu jest:
a) planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw określonych w zakresie zadań podległego mu referatu;
b) prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami pracy poprzez, między innymi, odpowiednią organizację pracy, optymalne wykorzystanie kwalifikacji i czasu pracy pracowników, prawidłowe powierzanie im obowiązków i odpowiedzialności oraz stwarzanie im warunków umożliwiających realizację zadań;
c) planowanie pracy referatu z zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego uwzględniającego przede wszystkim stosunek nakładów do efektów;
d) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobrej i wydajnej pracy w podległym referacie;
e) przejawianie inicjatywy w sprawach należących do zakresu zadań i konsekwentne realizowanie przyjętych przedsięwzięć;
f) współpraca z innymi jednostkami Gminy i referatami Urzędu;
g) koordynowanie spraw, których realizacja wymaga współdziałania większej liczby referatów;
h) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur w tym szczególnie Regulaminu Pracy oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
i) uwzględnianie w każdej sytuacji interesu i ustalonych zasad polityki Gminy;
j) sprawowanie systematycznego nadzoru nad całokształtem spraw prowadzonych  w podległym referacie, nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy przez podległych pracowników oraz systematyczne egzekwowanie od nich obowiązków pracowniczych;
k) bieżące informowanie przełożonego o pracy podległego referatu, ewentualnych trudnościach i zakłóceniach w pracy oraz o wszystkich innych istotnych zamierzeniach, inicjatywach i problemach;
l) przekazywanie podległym pracownikom informacji i komunikatów o wynikach, zamierzeniach i zadaniach Gminy oraz wyjaśnianie i uzasadnianie ich znaczenia i celu;
ł) dokonywanie innych ustaleń niezbędnych dla prawidłowej organizacji pracy referatu.
5) Kierownik Referatu wykonuje czynności nadzorcze w stosunku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie i  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie.
6) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.