Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Kierownik Referatu - Marta Zasiadczyk

Marta Zasiadczyk - Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji
tel. 043 678-15-19; 043 678-15-12 wew. 24

Do zadań Kierownika Referatu należy :

1) Wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej:
a) prowadzenie i nadzór całość spraw należących do zakresu zadań podległej komórki oraz stosownie do posiadanych kompetencji wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
b) wydawanie poleceń związanych z zakresem obowiązków referatu, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem pracy oraz ocenianie jej wykonanie;
c) podejmowania decyzji dotyczących wykonywania zadań referatu przy pomocy środków materialnych i podległych pracowników.
2) Wykonywanie zadań określonych dla referatu, a w szczególności:
a) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych  pracowników;
b)  nadzór nad zgodnością z prawem i poprawność formalną opracowywanych projektów aktów prawnych;
c) inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie wykonywanych spraw;
d) właściwe przyjmowanie i załatwianie spraw i interesantów.
3) W szczególności Kierownik referatu jest uprawniony do:
a) ustalania sposobu wykonania zadań;
b) dysponowania czasem pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa pracy oraz wstępnej akceptacji urlopów wypoczynkowych;
c) dokonywania ocen pracy podległych pracowników;
d) podejmowania decyzji zapewniających porządek, prawidłowy przebieg pracy i realizację nałożonych na referat zadań, w tym również wnioskowanie do Wójta Gminy związanych ze stosowaniem wobec podległych pracowników postanowień Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i Regulaminu pracy.
4) Obowiązkiem Kierownika referatu jest:
a) planowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw określonych w zakresie zadań podległego mu referatu;
b) prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami pracy poprzez, między innymi, odpowiednią organizację pracy, optymalne wykorzystanie kwalifikacji i czasu pracy pracowników, prawidłowe powierzanie im obowiązków i odpowiedzialności oraz stwarzanie im warunków umożliwiających realizację zadań;
c) planowanie pracy referatu z zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego uwzględniającego przede wszystkim stosunek nakładów do efektów;
d) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobrej i wydajnej pracy w podległym referacie;
e) przejawianie inicjatywy w sprawach należących do zakresu zadań i konsekwentne realizowanie przyjętych przedsięwzięć;
f) współpraca z innymi jednostkami Gminy i referatami Urzędu;
g) koordynowanie spraw, których realizacja wymaga współdziałania większej liczby referatów;
h) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur w tym szczególnie Regulaminu Pracy oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
i) uwzględnianie w każdej sytuacji interesu i ustalonych zasad polityki Gminy;
j) sprawowanie systematycznego nadzoru nad całokształtem spraw prowadzonych  w podległym referacie, nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy przez podległych pracowników oraz systematyczne egzekwowanie od nich obowiązków pracowniczych;
k) bieżące informowanie przełożonego o pracy podległego referatu, ewentualnych trudnościach i zakłóceniach w pracy oraz o wszystkich innych istotnych zamierzeniach, inicjatywach i problemach;
l) przekazywanie podległym pracownikom informacji i komunikatów o wynikach, zamierzeniach i zadaniach Gminy oraz wyjaśnianie i uzasadnianie ich znaczenia i celu;
ł) dokonywanie innych ustaleń niezbędnych dla prawidłowej organizacji pracy referatu.
5) Zdobywanie szerokiej wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz przekazywanie jej na naradach pracowniczych wszystkim pracownikom Urzędu jak również udzielanie informacji na ten temat zainteresowanym mieszkańcom Gminy.
6) Wykonywanie zadań związanych z:
a) dostosowaniem organizacji pracy Urzędu i procedur, do ogólnych zasadach  obowiązujących w krajach UE;
b) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych;
c) przygotowywaniem propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych;
d) opracowywaniem programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej;
e) opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów państwowych w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy Unii Europejskiej;
f) monitorowaniem wniosków, realizacji projektów, kompletowanie rozliczanie projektów i archiwizacja dokumentacji zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ocena ich wykonania, z wyłączeniem projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7) Kierownik Referatu wykonuje czynności nadzorcze w stosunku do Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie, Zespołu Szkół w Pęczniewie, Publicznego Przedszkola w Pęczniewie i (Szkoły Podstawowej w Brzegu - do dnia 31.08.2012 roku).
8) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.
9) Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
10) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.