Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Projekt „Szkoła równych szans”

Gmina Pęczniew realizuje projekt pod nazwą „Szkoła równych szans” o numerze RPLD. 11.01.02-10-0154/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Podziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne


Termin rozpoczęcia projektu: 01.08.2019 r.

Termin zakończenia projektu: 31.07.2021 r.

 

Cel szczegółowy RPO WŁ: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

                        
Celem główny projektu: rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u 238(110K;128M)uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu z obszaru wiejskiego niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie 31(24K;7M) nauczycieli i podnoszenie ich kompetencji przyczyniające się do poprawy jakości szkoły poprzez wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych w terminie do 31.07.2021 r.

 

Główne rezultaty:
- zminimalizowanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych;
- wzrost kompetencji kadry;
- doposażenie placówek  w sprzęt i  pomoce dydaktyczne;
- wzrost kompetencji kadry;
- stworzenie pracowni  i poprawę warunków nauczania oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze SPE;
- zwiększenie wykorzystania TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
- tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego;
-  wsparcie w indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE.

 

Całkowita wartość projektu:  1 391 280,00zł

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1 293 890,40 zł

 

Wkład własny: 97 389,60 zł

REKRUTACJA

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

ZAPYTANIA OFERTOWE