LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

 OPIS PROJEKTU

Celem projektu pn:.”Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” jest budowa niezbędnej infrastruktury turystycznej, mającej na  celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Pęczniew.
Projekt dotyczy budowy portu jachtowego wraz z wyposażeniem w Wylazłowie oraz zagospodarowania turystycznego terenu. Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu, poprzez tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy w tym sektorze.
W wyniku projektu powstaną 3 nowe EPC.
Nowe usługi i funkcje to: pomosty, wypożyczalnia sprzętu pływającego; slip; miejsce pod małą gastronomię; boiska sportowe i urządzenia sportowe, stworzenie sanitariatów i zaplecza kuchennego dla turystów, przechowywania  sprzętu wodnego; birdwatching. Kapitanat – zaplecze sanitarne i administracyjne, hangar dla jachtów i łodzi.
Zadania projektu: Budowa infrastruktury nad Zbiornikiem Jeziorsko, zakup środków trwałych, nadzór inwestorski, promocja, zarządzanie projektem, szkolenia EFS.
Grupa docelowa: mieszkańcy Gminy Pęczniew oraz gmin sąsiadujących, powiatu poddębickiego oraz województwa łódzkiego i kraju, przedsiębiorcy, turyści odwiedzający gminę i cały region, JST, które tworzą partnerstwo na rzecz wspólnego rozwoju obszaru.
W inwestycji zastosowano zasady projektowania uniwersalnego. Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług nastąpi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup os. z niepełnosprawnościami, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji na lata 2014-2020”.
Realizacja projektu:  I kwartał 2017 roku - III kwartał 2019 roku.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 7 104 613,71 zł (słownie: siedem milionów sto cztery tysiące sześćset trzynaście złotych, siedemdziesiąt jeden groszy).

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5 319 000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych, zero groszy).

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 4 249 881,00 zł ( słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych, zero groszy) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.