Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”

Gmina Pęczniew realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew” o numerze RPLD. 11.01.01-10-0025/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Podziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna


Termin rozpoczęcia projektu: 01.07.2019 r.

Termin zakończenia projektu: 31.03.2021 r.

 

Cel szczegółowy:

Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 120(57K,63M)dzieciom z terenu gminy wiejskiej Pęczniew poprzez podniesienie jakości pracy w 3 ośrodkach wychowania przedszkolnego (Publiczne Przedszkole w Pęczniewie, OWP przySP W Pęczniewie, OWP przy SP w Pęczniewie- filia w Brzegu); doposażenie oddziałów w celu dostosowania ich dopotrzeb zwiększonej ilości miejsc 16(7K,9M) oraz dzieci zniepełnosprawnościami 2(0K,2M), rozszerzenie ofertyedukacyjnej oraz podniesienie kwalifikacji 8(8K;0M)nauczycieli z terenu wiejskiego w okresie do 30 września 2020 r.

 

Główne rezultaty:
- ułatwienie startu dziewczętom i chłopcom  poprzez wprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje  kluczowe i zajęcia specjalistyczne;
- zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na obszarze o niskim stopniuupowszechniania wychowania przedszkolnego (zwiększenie naboru już w roku szkolnym 2019/2020);
- stworzeniewarunków do udziału dzieci z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej;
- wzrost kompetencji kadry;
- doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne;
- dostosowanie warunków lokalowych do świadczenia usługedukacyjno-wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, tym samym wyrównanie ich szans edukacyjnych;

 

Całkowita wartość projektu:  1 160 486,40 zł

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 986 413,04 zł

 

Wkład własny: 174 073,36 zł

 

REKRUTACJA

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

ZAPYTANIA OFERTOWE