Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodz: Bogna, Brygida, Apolinary

Projekt "Przedszkole równych szans"

 OPIS PROJEKTU

Projekt „Przedszkole równych szans” został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w ośrodkach wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Pęczniew. Projekt uplasował się na 11 miejscu listy rankingowej uzyskując 114 punktów.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 95 dzieciom z terenu gminy  wiejskiej Pęczniew o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez  utworzenie dodatkowego oddziału  dla 15 dzieci w Publicznym  Przedszkolu w Pęczniewie  oraz wygenerowanie dodatkowych 9 miejsc w istniejących Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego  przy ZSP: Oddział w Brzegu-5 osób, Oddział w Pęczniewie 4osoby. Podniesienie jakości pracy ośrodków wychowania przedszkolnego, doposażenie w celu dostosowania ich do potrzeb zwiększonej ilości miejsc oraz dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w okresie do 30.09.2017r.

 Główne rezultaty:

-  ułatwienie startu dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty edukacyjne;
- zmniejszenie nierówności w gminie o niskim wskaźniku upowszechniania wychowania przedszkolnego;
- zwiększenie naboru do oddziałów przedszkolnych już w roku szkolnym 2016/2017;
- stworzenie warunków do udziału dzieci  niepełnosprawnych w edukacji  przedszkolnej;
- wzrost kompetencji i kwalifikacji kadry;
- doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne;
- dostosowanie warunków lokalowych do świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych z uwzględnieniem realnych potrzeb w tym: potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Pęczniew  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uruchomienie nowych miejsc dla 24 dzieci.
2. Poprawa jakości edukacji Przedszkolnej  na terenie Gminy Pęczniew oraz rozszerzenie ich oferty edukacyjnej zgodnie z realnymi potrzebami.
3. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Pęczniew.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość całego projektu: 756 562,50 zł,
Kwota dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 643 078,12 zł.

OKRES REALIZACJI

Okres realizacji projektu od 01 sierpnia 2016 r. do 30 września  2017 r.

REKRUTACJA ORAZ WYNIKI REKRUTACJI-KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ

ZAPYTANIA OFERTOWE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ