LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

 OPIS PROJEKTU

Projekt „Przedszkole równych szans” został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w ośrodkach wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Pęczniew. Projekt uplasował się na 11 miejscu listy rankingowej uzyskując 114 punktów.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 95 dzieciom z terenu gminy  wiejskiej Pęczniew o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez  utworzenie dodatkowego oddziału  dla 15 dzieci w Publicznym  Przedszkolu w Pęczniewie  oraz wygenerowanie dodatkowych 9 miejsc w istniejących Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego  przy ZSP: Oddział w Brzegu-5 osób, Oddział w Pęczniewie 4osoby. Podniesienie jakości pracy ośrodków wychowania przedszkolnego, doposażenie w celu dostosowania ich do potrzeb zwiększonej ilości miejsc oraz dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w okresie do 30.09.2017r.

 Główne rezultaty:

-  ułatwienie startu dzieciom w wieku przedszkolnym poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty edukacyjne;
- zmniejszenie nierówności w gminie o niskim wskaźniku upowszechniania wychowania przedszkolnego;
- zwiększenie naboru do oddziałów przedszkolnych już w roku szkolnym 2016/2017;
- stworzenie warunków do udziału dzieci  niepełnosprawnych w edukacji  przedszkolnej;
- wzrost kompetencji i kwalifikacji kadry;
- doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne;
- dostosowanie warunków lokalowych do świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych z uwzględnieniem realnych potrzeb w tym: potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Pęczniew  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uruchomienie nowych miejsc dla 24 dzieci.
2. Poprawa jakości edukacji Przedszkolnej  na terenie Gminy Pęczniew oraz rozszerzenie ich oferty edukacyjnej zgodnie z realnymi potrzebami.
3. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z terenu Gminy Pęczniew.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość całego projektu: 756 562,50 zł,
Kwota dofinasowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 643 078,12 zł.

OKRES REALIZACJI

Okres realizacji projektu od 01 sierpnia 2016 r. do 30 września  2017 r.

REKRUTACJA ORAZ WYNIKI REKRUTACJI-KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ

ZAPYTANIA OFERTOWE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ