Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodz: Alicja, Marta, Alojz

System gospodarki odpadami komunalnymi

 

 

 

HARMONOGRAMY WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY PĘCZNIEW W 2024

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY PĘCZNIEW W 2024

 INFORMACJE OGÓLNE

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych Gminy Pęczniew w 2022 roku:
-  EKO-GAB S.C.
  Kowale Pańskie
   tel.: 63 288 72 69

 

 

Firma odbierająca zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych a także odpady tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone i odpady budowlane i rozbiórkowe do 40kg/os rocznie.

 

EKO-GAB S.C.
  Kowale Pańskie
   tel.: 63 288 72 69

 

Nieczystości płynne z terenu gm. Pęczniew odbiera:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie
  ul. Wspólna 6
  99-235 Pęczniew
  tel.: 43 678-19-78

- Tomasz Klimczak
  Dominikowice 35
  99-200 Poddębice
  Nr tel. 601-423-249

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35
  99-200 Poddębice
  Nr tel. 43 678-98-50

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Pęczniewie, ul. Krótka 9.
Obsługą PSZOK zajmuje się Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wspólna 6 tel.:(43)678-19-78.

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pęczniewie-do pobrania.

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19 i coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Pęczniew od dnia 1.04.2021r. do dnia 30.04.2021r. zawiesza się funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pęczniewie zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków, ul. Krótka 9.

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19 i coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Pęczniew od dnia 1.03.2021r. do dnia 31.03.2021r. zawiesza się funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pęczniewie zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków, ul. Krótka 9.

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19 i coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Pęczniew do 28 lutego 2021r. zawiesza się funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pęczniewie zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków, ul. Krótka 9.

 INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

              Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920.) od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Pęczniew przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminny system odbierania odpadów obejmuje  odpady wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych i na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. System gospodarki odpadami przyjęty przez Radę Gminy Pęczniew nie obejmuje:  przedsiębiorców, kościołów, cmentarzy, jednostek organizacyjnych, instytucji prowadzących działalność na terenie Gminy Pęczniew. Wymienione podmioty zagospodarują odpady na dotychczasowych warunkach. Indywidualne umowy można podpisać z przedsiębiorcą, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej jest umieszczony na stronie:

http://e-peczniew.pl

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Złożenie do Urzędu Gminy Pęczniew deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie stanowić podstawę do naliczenia opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości. W przypadku wspólnot mieszkaniowych deklarację składa zarządca, uwzględniając aktualne dane  o ilości zamieszkałych osób.

 Deklarację należy składać:

- w Urzędzie Gminy Pęczniew, ul. Główna  10/12, 99-235 Pęczniew;

- listownie: adres Urząd Gminy Pęczniew ul. Główna  10/12, 99-235 Pęczniew.

 Wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. - mieszkańcy

Wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. - działki

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. (Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana).
W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Pęczniew określi, w drodze decyzji wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 

UWAGA!!! W celu zorganizowania sprawnego odbioru odpadów komunalnych przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052.) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym posesji.

OPŁATY

 

Uchwała Nr XXIV/140/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 24.11.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, od 1 stycznia 2021r.  obowiązują następujące stawki:

 

1) 22,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 45,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/116/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 30 czerwca 2020r. zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca co stanowi 21,50 zł.

 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co kwartał tj.:

      • za styczeń-marzec do 31 marca;
      • za kwiecień-czerwiec do 31 czerwca;
      • za lipiec-wrzesień do 30 września;
      • za październik- grudzień do 31 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie urzędu Gminy Pęczniew, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pęczniew:
85 9263 0000 0412 3132 2004 0112 z dopiskiem opłata za odpady komunalne/adres nieruchomości.
Opłata jest stała bez względu na ilość oddawanych odpadów komunalnych.
Do zaległości z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi będą doliczane koszty upomnienia 11,60 zł wraz z kosztami egzekucyjnymi.

 

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKWE

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/139/20 Rady Gminy Pęczniew z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawki opłaty wynoszą:

 

1) 191,50 zł za rok – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 383,00 zł za rok od nieruchomości stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.

 

 

 ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE

GMINY PĘCZNIEW

Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą w specjalnie utworzonych punktach – dwa razy w roku.  Terminy będą podane wcześniej przez odbiorcę.

 

Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu przez gminę Pęczniew w 2013 roku.

Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu przez gminę Pęczniew w 2014 roku.

Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu przez gminę Pęczniew w 2015 roku.

Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu przez gminę Pęczniew w 2016 roku.

Informacja o osiagniętych poziomach recyklingu przez gminę Pęczniew w 2017 roku.

 

Uchwały obowiązujące od stycznia 2017 r.:

UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 19 października 2016 r.  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czustości i porządku na terenie Gminy Pęczniew.

  UCHWAŁA NR XXIV/148/2016 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sosobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekracyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew.

UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzaniakonsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pęczniew.

UCHWAŁA NR XXV/157/2016 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położomych na terenie Gminy Pęczniew.

Uchwały obowiązujące od stycznia 2016 r.:

UCHWAŁA NR XIV/80/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew

 

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Pęczniew

 

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew

 

UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Pęczniew 

 

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew

Uchwały obowiązujące od marca 2015 r.:

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

 UCHWAŁA NR IV/21/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

 

Uchwała nr XXVIII/152/2012 RADY GMINY PĘCZNIEW z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”

 

Uchwała nr XXVIII/155/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

 Uchwała nr XXVIII/156/2012 Rady Gminy Pęczniew z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

 

 Uchwała nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”

 

 Uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

 

  Uchwała nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”

 

 Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pęczniew”

 

 Uchwała nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pęczniew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Uchwała nr XXXVI/218/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Pęczniew