LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki dla stron

 

 Lp.

 

Nazwa   Projektu        

 

     Program

Lata  realizacji

Kwota  dotacji otrzymanej

Kwota
dotacji przyznanej

1.

„Ochrona obszaru natura 2000 w gminie P?czniew dzi?ki budowie parkingu wraz z dojazdem”

Regionalny Program Operacyjny

 

   2012

 

-

 

   335 605,75

2.

„Ochrona obszaru Natura 2000 w gminie P?czniew przed zagro?eniami zwi?zanymi z ruchem turystycznym”

Regionalny Program Operacyjny

 

2011-2013

 

   233 206,07

 

-

3.

„Rekultywacja sk?adowiska odpadów innych ni? niebezpieczne i oboj?tne w M. Kraczynki, Gmina P?czniew”

Regionalny Program Operacyjny

 

2011-2012

 

1 255 449,17

 

-

4.

„Budowa wodoci?gu we wsi Borki Dru?bi?skie oraz wykonanie remontu oczyszczalni ?cieków w miejscowo?ci P?czniew”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

   2011

 

-

 

    92 703,00

5.

„Zagospodarowanie centrum miejscowo?ci P?czniew- park wraz z otoczeniem”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

    2012

 

-

 

  282 326,00