Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 16 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodz: Maria, Stefan, Eustachy

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

1. osoby, które nie ukończyły 26 lat
2. osoby, które ukończyły 65 lat

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Kryteria dochodowe obowiązujące od dnia 1 października 2015 roku, ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku wydanym na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
a)  dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 634 zł brutto,
b)  dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł brutto.

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej.

4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny.

Prawo do posiadania Karty, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18-go roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25-go roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. weterani, kombatanci

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego, w przypadku kombatantów – zaświadczenia, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach.

6. osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w wyżej cytowanym przepisie. Osoba uprawniona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

7. osoby, które są w ciąży

Warunkiem uzyskania pomocy jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciąże.


Pomoc prawna będzie polegała na:
1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1. prawa pracy,
2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3. prawa cywilnego,
4. spraw karnych,
5. spraw administracyjnych,
6. ubezpieczenia społecznego,
7. spraw rodzinnych,
8. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
9. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.