Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Ildefons, Rajmund

Informacja

Porządek   Sesji :
1. Otwarcie XLV  Sesji Rady Gminy.
   a/ stwierdzenie quorum,
   b/ przyjęcie porządku obrad,
   c/ przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
3. Opinia zbiorcza Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
4. Informacja  o przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Pęczniew
    za I półrocze  2018 roku.
5. Informacja  o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy  Finansowej
   Gminy Pęczniew  za I półrocze  2018 roku .
6. Informacja  o przebiegu  wykonania planu finansowego Samorządowej
   instytucji kultury – Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Pęczniewie
   za  I półrocze 2018 roku.

7. Podjecie  uchwał w sprawie :
   a/ dokonania zmian w budżecie  gminy Pęczniew  na  2018 rok
   b/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy
     Finansowej Gminy Pęczniew  na lata  2018 – 2032
   c/ regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków
   d/ regulamin  stanowiący  załącznik  do  uchwały  nr  XXII/134/2009
     Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie
     regulaminu określającego  wysokość stawek  i szczegółowych warunków  
     przyznawania  dodatków  do wynagrodzenia  zasadniczego,sposobu
     obliczania  i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny  ponadwymiarowe
     i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości  i warunków  wypłacania
     innych świadczeń wynikających   ze stosunku pracy  dla nauczycieli  
     szkół i przedszkoli ,dla których organem  prowadzącym jest   Gmina
      Pęczniew .
   e/ w sprawie statutu Gminy Pęczniew  
   f/ zmieniająca  uchwałę  Nr  XLIV/279/2018  z dnia 7 sierpnia  2018
      w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  w Wojewódzkim
      Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi  na
      realizację   projektu  pn. „Przebudowa  i rozbudowa  oczyszczalni
      ścieków  w miejscowości  Pęczniew  oraz przebudowa  stacji uzdatniania
      wody  w Pęczniewie „.
   g/ zmieniająca  uchwałę  Nr  XLIV/280/2018  z dnia 7 sierpnia  2018
     w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  realizację   projektu  pn.
    „Przebudowa  i rozbudowa  oczyszczalni w miejscowości Pęczniew
      oraz przebudowa  stacji uzdatniania wody  w Pęczniewie ”
      dofinansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu  Rolnego  na
      rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju  
      Obszarów  Wiejskich  na lata  2014 – 2020
8. Informacja  o przygotowaniu placówek  oświatowych do rozpoczęcia
 roku  szkolnego  2018/2019.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania.
10. Zamkniecie  obrad  XLV  Sesji Rady Gminy.