Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 log2023a

 

 


asy23

 

sport2022z

 

 

grzabytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodz: Tomasz, Maurycy

INFORMACJA

 

Informacja Wójta Gminy Pęczniew dla mieszkańców o dodatku węglowym.

Informujemy iż wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie do dnia 30 listopada 2022r.
UWAGA! Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła.
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy
Zgodnie z treścią ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r., wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy.
We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba będzie też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.
Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.
 
Dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Wnioski można składać:
elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.
Informujemy, że na terenie Gminy Pęczniew obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie, ul. Główna 10/12. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 678-17-49.
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia oraz po otrzymaniu przez Gminę środków finansowych od Wojewody Łódzkiego.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Klauzula informacyjna -program DODATEK WĘGLOWY