Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodz: Fabian, Sebastian

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMNOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Pęczniew zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 r. Rada Gminy Pęczniew podjęła Uchwałę Nr XXIV/139/20 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 6316).
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynoszą:
1) 181,50 zł za rok – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 363,00 zł za rok od nieruchomości stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.
Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, której właściciel nie wypełnił obowiązku segregacji.

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439), każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji (dla osób, które mają złożoną już deklarację na segregowanie odpadów komunalnych) i braku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów.
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana w siedzibie Urzędu. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Pęczniewie poprzez umieszczenie w „skrzynce podawczej” ustawionej w wejściu do budynku Urzędu - w godzinach pracy urzędu (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).
Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu bądź na stronie internetowej pod adresem:
http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2020/6315/akt.pdf
W razie pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi prosimy się kontaktować pod nr tel.: (43) 678-89-91
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej.