Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 20 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodz: Fabian, Sebastian

JEDNOGŁOŚNIE ZA ABSOLUTORIUM

W dniu 30 czerwca odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Pęczniew. W porządku obrad znalazło się między innymi zaopiniowanie "  Raportu o stanie gminy Pęczniew w 2019 roku" wraz z udzieleniem wójtowi wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok, przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku oraz uchwalenie uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Podczas obrad dokonano również zmian w budżecie gminy, między innymi zabezpieczono środki umożliwiające realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Wola Pomianowa. Wprowadzono do budżetu dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 44.320,00 zł na wyżej wymienione zadanie oraz zabezpieczono wkład własny na poziomie blisko150.000,00 zł. Głównym tematem sesji była ocena wykonania budżetu w 2019 roku. Dochody zrealizowano w wysokości 20 525 927,12 zł, co stanowiło 97,2 % planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie 19 911 219,61 zł, co stanowiło 90,4 % planu. Na wysokie kwoty związane z dochodami i wydatkami złożyła się realizacja dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie” i „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie". Łączna wartość tych projektów to kwota ponad 11 000 000,00 zł. Radni dokonali analizy stanu mienia komunalnego oraz inwestycji, podsumowano wysokość pozyskanych środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe w ubiegłym roku osiągnęły poziom 5 177 017,55 zł co stanowi 26% wszystkich wydatków 2019 roku. Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych od stycznia do grudnia minionego roku znalazły się remonty świetlic i strażnic, doposażenie jednostek OSP, usuwanie azbestu, poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, projekty edukacyjne czy tez przygotowanie dokumentacji na inwestycje drogowe. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej radni pozytywnie ocenili działania wójta Marcina Janiaka jednogłośnie udzielając włodarzowi naszej gminy  absolutorium za 2019 rok. Wójt Marcin Janiak w krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju gminy Pęczniew, w tym radnym, pracownikom urzędu i jednostek podległych, a także sołtysom za kolejny rok owocnej współpracy dla dobra społeczności lokalnej.  Dzięki dobrej współpracy i ciężkiej pracy przy tak dużych inwestycjach udało się wypracować na koniec 2019 roku nadwyżkę budżetową na poziomie ponad 600 000,00 zł przy planowanym deficycie budżetowym na starcie tegoż roku w wysokości ponad 900 000,00 zł !!!. Dzięki temu samorząd uniknął konieczności zaciągania kredytu na pokrycie deficytu budżetowego oraz zwiększył swoje możliwości inwestycyjne w 2020 roku.