Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Maria, Ildefons, Rajmund

Dotacja - Tarcza antykryzysowa

Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach ogłasza z dniem 01.01.2022r.  nabór wniosków o jednorazową dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19,  którzy na dzień 31 marca 2021r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

Lp.

Kod PKD

Nazwa kodu

1.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje)

2.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

3.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego  uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.
Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r.
Dotacji nie będzie można otrzymać jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy tylko jeden raz w kwocie 5000 zł.

UWAGA:
wnioski będzie składać można
od 01 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Złożenie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy.
Szczegółowe informacje pok. nr 7, tel. 43-678-20-22, 789 - 211- 876.

Wymagane dokumenty wraz z zasadami składania wniosków  znajdują się pod podanymi linkami:

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)

Pełnomocnictwo

BUDŻET NA 2022 ROK

W dniu 29 grudnia odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2022 rok zaplanowane zostały na poziomie 24.577.753,00 zł, a wydatki ustalono na poziomie 24.448.753,00 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 129.000,00 zł. Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że wnioski na dodatek osłonowy na rok 2022 przyjmowane są od 4 stycznia 2022r w formie papierowej i elektronicznej.

Wnioski można składać w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie
od pon. do pt. w godz. 7.30 - 15.30

Czytaj więcej...

ŚRODKI Z WFOŚIGW W ŁODZI NA ZAGOSPODAROWANIE PARKU W PĘCZNIEWIE

Czytaj więcej...

Gmina Pęczniew w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi pn. „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi” pozyskała środki w formie dotacji i pożyczki na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem parku w Pęczniewie. Wartość dotacji to kwota 325.445,00 zł, preferencyjnej pożyczki 216.975,00 zł, a wkład własny to 107.658,72 zł. Zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych – Park w Pęczniewie” przewiduje montaż elementów małej architektury tj. nowych ławek, koszy i tablic informacyjnych. Powstaną nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin całorocznych. Odnowione zostaną trawniki, a całość zostanie oświetlona. Termin realizacji to lata 2022-202

ŚRODKI Z WFOŚIGW W ŁODZI NA BUDOWĘ INSTALACJI

Wniosek gminy Pęczniew dotyczący pozyskania środków z WFOŚiGW w formie dotacji na realizację zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na ujęciach wody w miejscowościach: Pęczniew, Lubola, Księża Wólka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew” uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Wartość dotacji to kwota 800.000,00 zł, a wkład własny to 200.000,00 zł. W ramach w/w zadania planowane jest zamontowanie 503 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 198,72 kWe. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną. W aspekcie ochrony środowiska takie działania znacznie ograniczają emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Przewidywany termin realizacji to 2022 rok.

GRANT SOŁECKI

W ramach udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego  pomocy finansowej gminie Pęczniew w 2021 roku zrealizowany został na terenie gminy jeden grant sołecki w miejscowości Lubola.  Mieszkańcy sołectwa sami zdecydowali we wniosku aplikacyjnym na co chcą przeznaczyć pozyskane pieniądze przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych samorządu w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dzięki dotacji otrzymanej przez sołectwo Lubola w ramach tzw.  „grantów sołeckich” w wysokości 10.000,00 zamontowano tablicę informacyjną sołectwa, zakupiono piec konwekcyjny oraz doposażono plac zabaw o nowe urządzenie zabawowe.

SZKOLENIA DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM

W okresie od lipca do października członkowie KGW z Pęczniewa, Siedlątkowa i Drużbina oraz Stowarzyszenia Seniorów „Bliżej siebie” uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach. Było to możliwe dzięki aplikowaniu o środki w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze tematycznym dotyczącym wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo i kulturę obszaru. Wysokość dotacji  w ramach inicjatywy LEADER dla każdego ze stowarzyszeń to kwota 10.000,00 zł. W ramach tych środków zorganizowano między innymi warsztaty kulinarne, spotkania z dietetykiem oraz kursy komputerowe. 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie  zarządzenia  nr 144/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia  1 grudnia 2021 r.  i  zarządzenia nr 147/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 9 grudnia 2021r. dzień 24 grudnia 2021 roku  ( tj. piątek) oraz dzień 7 stycznia 2022 roku ( tj. piątek) zostały ustanowione dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Pęczniewie będzie w tych dniach nieczynny.
Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

 

                                                         Wójt Gminy Pęczniew

                                                            /-/ Marcin Janiak

INFORMACJA

Urząd Gminy w Pęczniewie informuję, że od stycznia 2022r. odpady komunalne z terenu gm. Pęczniew będzie odbierała firma EKO-GAB s.c. Zakład Usług Komunalnych Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kowale Pańskie Kolonia.
W najbliższym czasie do wszystkich mieszkańców zostaną dostarczone nowe kosze a używane do tej pory będą zabrane przez dotychczasową firmę Wywóz Nieczystości  oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.
Prosimy o wystawienie koszy przy ostatnim odbiorze w grudniu.
Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 rok będą dostępne na stronie internetowej www.peczniew.pl oraz w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.


Za utrudnienia przepraszamy.

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Mimo ograniczeń spowodowanych obecnością koronawirusa SARS-CoV-2 udało się z końcem października zakończyć projekt unijny „Szkoła równych szans” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Głównym założeniem ujętym we wniosku było rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu, który ruszył 1 lipca ubiegłego roku uczniowie skorzystali z możliwości uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych. Wśród tych zajęć znalazły się między innymi  przedmioty ścisłe, język angielski, logopedia czy tez ekspresja kulturalna. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstała również nowoczesna pracownia informatyczna. Wartość całego projektu to kwota blisko 1 100 000,00 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 1 000 000,00 zł.

Czytaj więcej...